Category Archives: Notulen 2012

overleg visiegroepen

12 – 12 – ‘12 Overleg visiegroepen PBH 19.00 tot 20.00 HH Bespreekpunten: Duurzaam Heeg dag Scholen voorstel Organisatie structuur. Rol PBH in de organisatie structuur. PBH heeft  zichzelf de volgende rol toebedeeld in het verdere visie traject. PBH is initiator voor nieuwe groepen en heeft supervisie over de bestaande groepen. Luc ie en Janke hebben aangegeven de regie

december 2012

17-12-12 notulen Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg Aanwezig: Hans, Herman, Anneke, Ale en Marijke. Gast: Om 8 uur komt Erik Visser. Opening door Hans. Voordat we overgaan naar de agenda willen we punten verzamelen waarin onze dorps coördinator volgens ons verstek heeft laten gaan. Gouden Bodem, afspraak juni over; braakliggende grond, onderhoud hiervan en €300.000. Zandwinning

november 2012

Notulen 26-11- ’12 Bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg. HH 19.30 Aanwezig: Herman, Douwe, Anneke, Marijke, Hans komt iets later. Gast: Ale Ypma. Herman opent de vergadering en heet speciaal welkom onze gast. We stellen ons allemaal even kort aan elkaar voor. Ingekomen stukken: Elkien, komt met info over “ de buurt versterkt”. Omdat dit onderwerp overlappingen met de activiteiten

oktober 2012

Notulen 22-10-‘12 Bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg. Opening door Hans met speciaal hartelijk welkom voor Sophia Krol van Elkien. Sophia Krol, project leider leefbaarheid van Elkien, verteld over hoe Elkien omgaat met woningbouw. Zijn er nieuwe huizen of is er wijkvernieuwing nodig? Dit wordt altijd in samenwerking met gemeente en of provincie gedaan. Gekeken wordt naar een groot

voorjaarsvergadering juni 2012

Notulen voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang Heeg 25 juni 2012 20.00 ’t Heechhûs. Aanwezig: PBH Hans Ringnalda, Herman v.d. Bij, Jeanette Nieuwenhuis, Anneke Bakker, Douwe Cnossen en Marijke Witbraad. Bleiblom: Yvonne Bleize en Lucy Gelderblom. Erik Visser dorps coördinator van SWF. Ca 100 dorpsgenoten. Hans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom: verteld nog

juli 2012

23 juli ’12 notulen bestuursvergadering plaatselijk belang Heeg Aanwezig: Hans, Herman, Anneke en Marijke Hans opent de vergadering en blikt kort terug op de BBQ van afgelopen vrijdag met de woorden: ’t kin wol wer ris. We zijn het allemaal met hem eens. Ingekomen stukken: Uitnodiging opening Sneekweek. En van plattelandsprojecten informatie over “plattelandsprojecten in beeld. Herman

april 2012

Notulen 23 – 4 – 12 bestuursvergadering plaatselijk belang Heeg. Korte vergadering van één uur, van 19.00 tot 20.00 Allemaal aanwezig. Ingekomen stukken: Hans gaat naar een bijeenkomst, op 8 mei, waar informatie wordt gegeven rondom de milieustraat. 25 april heeft Herman een gesprek met mevr. P Heeres van de gemeente over de plannen die er zijn met betrekking tot de WSH, de Pharshoeke,

maart 2012

12 – 3 – 2012 bestuursvergadering plaatselijk belang Heeg. Deze avond bestaat uit twee vergaderingen zowel de dorpsvisiegroepen als algemene PBH vergadering. Na de visie besprekingen gaan wij kort nog een aantal punten bespreken. Hiervan notulen. Aanwezig: Herman, Anneke en Marijke. Jeanette is gestopt. We gaan ervan uit dat dit met zowel de visie gesprekken is alsook het bestuur. Douwe

februari 2012

27 – 2 – ‘12 Notulen bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg, Aanwezig: Herman, Anneke, Marijke. Gasten: Jelke Vellinga en Richard Langeland voor OVH Herman opent de vergadering en geeft als eerst het woord aan Jelke Vellinga en Richard Langeland. OVH heeft plannen voor de Harinxmastr en wil deze aan ons voorleggen. De aanleg van de rondweg en het eenrichtingsverkeer maken van

januari 2012

23-01-12 Notulen bestuursvergadering plaatselijk belang Heeg Hans opent de vergadering en heet speciaal Lucie welkom. Lucie. Lucie krijgt het woord en licht haar concept toe. Wat duidelijk wordt is dat als Bleiblom klaar is PBH zelfstandig door moet gaan en er een korte training “Natural Steps”volgt voor ons. Onze rol zal een sturende en communicerende/ overleggende zijn. We kunnen