Privacybeleid PBH

Privacybeleid van Plaatselijk Belang Heeg

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plaatselijk Belang Heeg (hierna:”PBH”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere belanghebbende.

Indien je lid wordt of bent van PBH, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan PBH verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
PBH, Ielkantoarswal 2, 8621BN, Heeg, telefoonnummer 0515-336243, KvK 40001226.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@plaatselijkbelangheeg.nl

2. Welke gegevens verwerkt PBH en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

2.2       PBH verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact  over het   lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, donaties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b)         je naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over of van PBH;
c)         je naam, adres, bankrekeningnummer, e-mail en telefoonnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, liggeld, cursussen, trainingen en uitbetalingen af te wikkelen.
E-mail berichtgeving (opt-out):

PBH gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail (nieuws)brief met informatie over  activiteiten, vergaderingen en andere interessante informatie van PBH te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via info@plaatselijkbelgheeg.nl. met de mededeling dat je onze (nieuws)brief niet meer wenst te ontvangen.

 

  1. Bewaartermijnen

PBH verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PBH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan PBH gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van PBH kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PBH zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop PBH  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@plaatselijkbelangheeg.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.