voorjaarsvergadering april 2014

23 april ’14 notulen voorjaarsvergadering Plaatselijk belang Heeg  in it Heechhûs.

Aanwezig, Hans, Herman, Ale, Douwe, Sjoerd en Marijke MKG afwezig Anneke en Erik Visser.

Ook aanwezig zijn diverse raadsleden, visiegroepsleden en ca. 100 dorpsgenoten.

Hans opent de vergadering en legt uit hoe die gaat verlopen. Als eerste zijn onze visiegroepen aan het woord. Elke groep krijgt twee minuten.

Dorien bijt het spits af met een verhaal over de dorpstuingroep. Ze vertelt dat ze een prijs hebben gewonnen en dat ze daar heel blij mee zijn. Ze doet een kort verslag van alles wat de groep al gedaan heeft en hoe zich dat nu verder ontwikkeld. Mensen zijn blij met wat er gedaan wordt en brengen veel energie op gang. Zo hebben de plannen bij Talma ook de fysiotherapeuten geïnspireerd tot een bewegingstuin. Deze tuin is voor iedereen in Heeg en zal een mooie aanvulling worden op de gewone fysiotherapie, vertelt een fysiotherapeut die het plan mee ontwikkeld heeft.
Dorien sluit af met het bedanken voor alle hulpmiddelen, als een kroade, trekkers, vergaderruimte, enz. alle hulp van mensen, de sjouwers, tegelzetters, spitters en skoffelders, koffieschenkers en ga maar door.

Herman vertelt over de ontwikkelingen van de begraafplaatsgroep en geeft het woord aan Pieter Jukema die een prachtig plan presenteert. Het plan is getekend op it Fabriek 2 en heeft een ecologische zone die aansluit op het Heempark. De begraafplaats is midden in de ruimte getekend en zal een terp idee worden. We hopen echt van harte dat dit plan door kan gaan. Het zou een aanwinst voor Heeg zijn en een mooie invulling van de ruimte.

Heegsportief wordt door Christiaan Kieviet vertegenwoordigd, hij laat tekeningen zien van plannen bij it HH waar een wedstrijdhal zal komen. Waar naast wedstrijden ook slechtweer activiteiten en culturele activiteiten gehouden kunnen worden. Uit de enquête was duidelijk naar voren gekomen dat dit een wens is van velen, dus gaat de groep vol enthousiasme aan het werk.

De wandelpadengroep is bezig met het realiseren van een pad langs het meer vertelt Kees de Jong. Het pad “Marsicht” genoemd, is in ontwikkeling. Kees vertelt hoever ze zijn en hoe het eruit komt te zien. Het plan sluit aan bij de ontwikkelingen van de passantenhaven en it Wetterskip met het ophogen van de dijken.

Kees Alberts vertelt over Heegpromotie. Deze groep heeft als doel alle evenementen en activiteiten samen te brengen op een agenda en deze gezamenlijk naar buiten te brengen. Dit was ook een wens van de gemeente met een “toeristisch huis”. Heechpromotie zal naast het naar buiten brengen van een activiteiten agenda, het afstemmen van data, het gemakkelijker maken vergunningen aan te vragen. Materialen kunnen gezamenlijk gebruikt worden en kennis gedeeld. Alle clubs, havens, VVV, OVH zomerprogramma, houtbouwmuseum, WSH, Horeca, PBH enz. doen mee. De zomeractiviteiten en het timmerdorp gaan deze zomer door. Vorig jaar was een groot succes. Het timmerdorp zoekt aansluiting in de gemeente bij andere initiatieven. Kees kan dit verhaal niet in twee minuten vertellen en neemt de tijd.

Zuivel terug in Heeg? Vroeger was de zuivel in Heeg prominent aanwezig en goed zichtbaar, denk aan de zuivelfabriek waar it Fabriek naar vernoemd is. Nu is dit totaal verdwenen. Vanuit de dorpsvisie willen we dit terug laten komen, vertelt Lucie Gelderblom.  Meer lokale producten kunnen kopen in eigen dorp, bij onze Horeca en meer contact met de boerderij.

Misschien is het ook voor onze gasten leuk mee te werken en te kijken bij een boerenbedrijf.

Maar ook mensen uit Heeg mogen meewerken en meekijken op de boerderij. Vergaderen in de stal en zelfs koe-knuffelen.

Anton vertelt waar de energiegroep mee bezig is. Hij vertelt dat de winst grote energiebedrijven in binnen en buitenland verdwijnt. Dat de grote energiebedrijven veel winst maken, maar dat wij daar niets van terug zien. Dat kan anders, het plan is duurzame energie te leveren en de winst in Heeg te houden.

Dat kan, vertelt Sybrand, met een eigen energiecoöperatie. Voorheen hadden we de PEB het provinciaal energie bedrijf. Nu NLD noordelijk lokaal duurzaam. Waar je lid van kunt worden, energie afneemt en de winst dan terug laat vloeien naar eigen dorp. We hebben inmiddels prachtige plannen gehoord die met die winst gerealiseerd zouden kunnen worden.

Hans neemt het woord als voorzitter van PBH voor het officiële deel.

Hij geeft het woord aan de penningmeester om te vertellen hoe we er financieel voorstaan. Sjoerd vertelt dat het geld wel weg wil sinds we met de visie bezig zijn. Dat we vorig jaar veel uitgegeven hebben. Onze visiegroepen starten allemaal onder de paraplu van PBH met als doel eventueel zelfstandig te worden. PBH hanteert een verdeel sleutel met een maximum bedrag per groep. Daarnaast hebben we giften gedaan naar bv de eerste prijs winnaars van het Heegermeer Skûtsje. Sjoerd laat de cijfers via de beamer zien.

Liggelden moeten gelijk getrokken worden in de gemeente. De prijsverhoging zal in stappen doorgevoerd worden. PBH en Henk van der Molen regelen dit. Henk is al jaren onze vaste vrijwilliger die over de ligplaatsen staat. Zijn telefoonnummer staat ook op de website, http://www.plaatselijkbelangheeg.nl/ligplaatsen/

De kascommissie had een nieuw lid nodig, Folkert Boersma voelde zich niet goed genoeg, heel begrijpelijk, we wensen Folkert veel sterkte. Sjoerd heeft Fabian de Wit bereid gevonden samen met Anne de Hoop de controle uit te voeren. Anne vertelt dat alles er goed uitziet en de controle goedkeurt.

Volgend jaar heeft Fabian Rein Brouwer naast zich!

Reactie vanuit de zaal: Opvallend is het bedrag voor vergaderkosten en een BBQ. Sjoerd legt uit dat de vergaderkosten zijn zo hoog omdat onze visiegroepen ook vergaderen in het HH. De BBQ was als dank aan onze visiegroepen. Ze verdienen het om één keer per jaar in het zonnetje gezet te worden.

Hans vraagt de vergadering of ze akkoord gaan met een andere aanpak van de contributie. Nu worden mensen elk jaar gevraagd een bijdrage van €5,00 te doen. Van alle huishoudens doet ca. 200 dit. Dat is veel te weinig. Willen we alle plannen kunnen realiseren dan moeten we meer contributie innen. We willen weer terug naar de oorsprong en mensen vragen lid te worden, de contributie willen we incasseren en omhoog brengen. Geen tegenstemmers, dus we kunnen doorgaan met dit plan. De contributie zal worden gebruikt voor Heeg en is al heel lang €5,00. Hoe groter de vereniging PBH hoe sterker onze stem naar de gemeente toe. Een lidmaatschap is dus gewenst.

Marijke stipt kort de hoofdzaken uit de notulen van vorig jaar aan, het is allemaal oud nieuws en uitgebreid na te lezen op de website. Ze zijn ook zichtbaar op het scherm, en worden goedgekeurd. De website wordt nog onder de aandacht gebracht, we gaan er even kort doorheen. Marijke vertelt wat er allemaal op te zien is en waar welke info staat. Hans vertelt dat de site goed wordt bekeken, uit de statistieken blijkt dat gemiddeld 60 mensen de site bezoeken.

Dan is het tijd voor de rondvraag.

Kees de Jong: hoe zit het met het geld van Oer de Grêft is dat nog beschikbaar?

Hans: op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen die worden wel verwacht binnenkort, omdat Schurer een aantal rechtszaken heeft verloren. Ook houden wij dit onderwerp bij onze dorpscoördinator onder de aandacht.

Kees de Jong: de rondweg heeft een lelijke bocht. Die vraagt weer aandacht. Ale vertelt, dat er een tijdje geleden paaltjes zijn geplaatst maar dat die allemaal alweer omgereden zijn. Weer zal de gemeente kijken wat een oplossing kan zijn.

Herre: de overgang voor fietsers vanaf de nieuwe weg is vervelend. Kinderen steken niet recht over maar diagonaal, om het perkje heen en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Kan hier iets aan gedaan worden?

Hans: we zullen de situatie bekijken en bij de dorpscoördinator neerleggen.

Verder zijn er geen vragen. Hans wenst iedereen Wol thûs.