Verslag voorjaarsvergadering PBH 22 april ’15

Hans opent de vergadering en geeft als eerst het woord aan de visiegroep die het liften terug wil brengen.

De duim omhoog.

Janke vertelt over hoe haar project “deTomme omheech” van de grond is gekomen.
De verschraling van het openbaar vervoer waardoor het platteland minder bereikbaar is en de oproep voor alternatieven, zijn redenen voor dit initiatief.

Er is een ontwerpplan ingediend en de provincie is heel enthousiast. Het plan ligt definitief bij de provincie, de gemeente doet ook mee. Waarschijnlijk wordt dit plan provinciaal uitgerold.
Wie kan er gebruik van maken en hoe gaat het werken? Er komt een fysieke liftplek tegenover de villa en in de buurt van het station in Sneek. Via een app kunnen mensen contact met elkaar zoeken om zo een creatieve oplossing op het vervoersprobleem te vinden. Janke haar eigen ervaring is heel positief, “je treft nog eens iemand en hebt altijd leuke gesprekken.”  Voor jongeren, jeugd is veiligheid een aspect waaraan gedacht moet worden.  Waarschijnlijk wordt dat met een soort sticker opgelost. Ook toeristen kunnen de plek ontdekken en er gebruik van maken.

Dorien en Freya. “De doarpstún”.
Ze laten mooie foto’s zien van het afgelopen jaar.  Scholen zijn er nu ook bij betrokken met het zaaien van nieuwe plantjes. De bewoners van Talma genieten ervan en werken mee.

Steeds meer vrijwilligers maken meer mogelijk. Wie mee helpt mag ook plukken. Er is een plantplan gemaakt voor wat ouderen lekker vinden. Er is een Zweeds compostmolen aangeschaft waar al het afval van de keuken van Talma in wordt gecomposteerd. “Talma bespaart op kosten en wij krijgen goede compost”. Ook is er een kas beschikbaar gesteld voor de groep. Nieuw idee is een bessenpad. Het plan is een pad aan te leggen, waar je al wandelend heerlijke bessen kunt plukken.

Zuivel terug in Heeg.

Freya vertelt over een onderzoek wat gedaan is onder de boeren van Heeg.  Er is een filmpje van gemaakt www.vimeo.com123312884.nl Hoe kunnen we de zuivel terug brengen in Heeg. Er zijn plannen voor zonne-energie op het dak van de stal. Incidentele activiteiten als een loop door de landerijen. Een Molketappunt bij een boer. Meer bewustzijn voor producten uit eigen omgeving. Voor ons maar ook voor toeristen.
De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan en is een soort programma gemaakt met activiteiten die de mensen dichter bij de boer kunnen brengen en de producten dichter bij de mensen. De groep zoekt mensen die kunnen helpen.

Taco mag vertellen over Heegpromotie.

Hij begint met een korte terugblik. Er wordt veel georganiseerd in Heeg. De vraag is doen we geen dingen dubbel én kunnen we niet gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

4x per jaar komt de groep die bestaat uit, diverse verenigingen en groepen bij elkaar om elkaar te versterken. Promotie voor Heeg is belangrijk en samen met het VVV maken ze een gezamenlijke activiteiten agenda waarbij ze ook gebruik maken van elkaars netwerk om zoveel mogelijk mensen bereiken Ook is Heegpromotie een platvorm voor nieuwe activiteiten. Wat ze zelf organiseren is de Friese boten opstap dag het timmerdorp en het zomerprogramma tijdens de zomer.

Een club met problemen kan zijn probleem op tafel leggen om gezamenlijk naar een oplossing te gaan kijken. Meer voordelen zijn dat ze materialen van elkaar gebruiken en gezamenlijk verzekeringen afsluiten, subsidie aanvragen doen en een spreekbuis zijn naar de gemeente.

Freerk. Ho! net yn e kliko” een project over beter afval scheiden.

Dorpen pilot lokale kringloop. Een aantal dorpen zijn bij elkaar gaan zitten om een plan te bedenken om afval beter te scheiden en meer her te gebruiken. Tegenwoorden is er veel te recyclen maar dan moet het wel goed aangeleverd worden. Hergebruik is goedkoper en beter. In onze grijze container zit 53% afval wat er niet in hoort. Het is te gek voor woorden dat wij 240 liter afval per 2 weken produceren.

De actiegroep heeft het afval verdeeld over 6 fracties.  Deze fracties horen niet in de container de rest wel. Het project loopt een jaar en heeft als doel -25% minder restafval. Er worden metingen gedaan waarin gewogen is hoeveel afval er opgehaald wordt. -25% kan dus gemeten worden door het afval wegen. Om mensen te motiveren mee te doen is een actiesticker ontworpen, als mensen die op de container plakken doen ze mee en kunnen ze  10x per jaar is een teruggaaf van de afvalheffing terug winnen, naast een aantal andere prijzen.

Vanuit de zaal komt een oproep om de himmeldei weer nieuw leven in te blazen. PBH krijgt jaarlijks een oproep en stuurt die door naar de scholen. In Heeg is de himmeldei, niet iets wat loopt. Terwijl het natuurlijk wel een heel goed initiatief is. vooral ook om het met kinderen te doen.  Leo, Nerie en  Freerk willen de himmeldei wolwer nei libben ynroppe. Super, zodra het weer zover is krijgen jullie een seintje!

Sjoerd energie groep. Heegemer energie coöperatie.

In november 2014 is de energie coöperatie duurzaam Heeg opgericht. Ze hebben nu 33 leden en 17 bedrijven en particulieren die energie afnemen van de NLD. We hopen natuurlijk dat alle Heegemers energie gaan afnemen van de coöperatie. De coöperatie probeert energie projecten op te zetten. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe WSH gebouw, hoe kunnen we dat van duurzame energie voorzien? Er zijn diverse plannen, een idee is om iets te doen met de warmte uit het meer of zonnepanelen. De rest energie kan door passanten in de haven gebruikt worden.

Een ander project komt uit een provinciaal overleg met “De Energiewurkpleats”  Het idee is om een aantal coöperaties een pilot te laten doen om binnen een bepaalde tijd, te komen tot een energie neutraal dorp. Sjoerd verteld “We hebben ons ingeschreven, we moeten nu een projectplan opstellen en als het doorgaat worden we begeleid door adviseurs om een stap te maken in het energieneutraal maken van Heeg”.  Wij hopen natuurlijk ook dat ze de pilot mee mogen doen!!
Dan zijn er nog lokale ontwikkelingen, een tiental bedrijven stelt hun dak beschikbaar voor zonnepanelen, je zou als particulier panelen kunnen kopen en die op het dak van b.v. een stal laten leggen. Ook zijn er boeren die wel willen samenwerking en plannen te maken.

De groep wil ook een adviesfunctie innemen voor isolatie en woningaanpassingen. Een wens is een warmtebeeldcamera aan te schaffen, om zichtbaar te maken waar warmte lekken zijn. Er zijn ook in deze groep zeker vrijwilligers nodig om mee te denken.

Janke  geeft nog een update van Heegsportief. De groep die een nieuwe sporthal wil realiseren. De werkgroep is actief maar voelt veel weerstand doordat er geen geld beschikbaar is. Binnenkort hebben ze de plannen op papier en kunnen de boer op om geld binnen te halen.

Lucie. Groenplein bij het Heechhûs.

Het dorpshuisplein kan wel wat meer sfeer en gezelligheid gebruiken om meer uitnodigend te worden.  Wensen en uitgangspunten zijn op papier gezet en Lucie laat de plannen zien. Er zijn een aantal functies die moeten blijven, zoals parkeren. Het plan moet worden ingericht met hergebruikte materialen uit de haven van Foekema en een bijdrage van Heegemers.

Als alles klaar is kunnen er allerlei activiteiten georganiseerd worden. Er is een tribune in het plan opgenomen en het beleven van kleuren en geuren van planten, er is ook rekening gehouden met het aantrekkelijk maken van het zicht vanaf de brug. It Eilân wordt door de plannen meer opgenomen in het straatbeeld van Heeg. Gerrit Terpstra heeft een eerste sfeer impressie gemaakt, deze staan ook in het visieboek. Hiermee is een prijs gewonnen van €10.000 en dat maakt een start mogelijk. Verder wordt het hele Eilân in de plannen opgenomen wat ook al onderdeel was van het Masterplan en waar subsidie voor is.

Waar natuurlijk rekening mee gehouden wordt is de ontwikkeling op het terrein van Foekema en de looproute langs het meer. Er is een nieuwe werkgroep in de gemeente die gaat meedenken en de gemeente is positief!

Dan komen we bij het deel PBH

PBH is trots dat er zoveel mooie ontwikkelingen te melden zijn en dat de groepen door ontwikkelen. We hebben de wind mee en zijn blij dat onze groepen daarvan meegenieten. Ook is het voor het dorp heel belangrijk dat er positieve ontwikkelingen zijn. Wij zijn geen krimpdorp en met deze ontwikkelingen zorgen we ervoor dat Heeg aantrekkelijk en leefbaar blijft voor onze bewoners en onze gasten.

Ook merken wij steeds dat gemeente en provincie ons positief ondersteunen en onze plannen over het algemeen enthousiast bekijken. De klachten die we krijgen behandelen we met zorg, we spelen ze door naar de gemeente en die houden ons op de hoogte van de vorderingen. Soms kunnen we er niks aan doen, dan ligt het niet in onze lijn.

Waar we het afgelopen jaar in het bestuur veel aandacht aan besteed hebben is de ontwikkelingen van de Passantenhaven. De bouw van het WSH gebouw is al aardig onderweg. Over twee weken (na deze vergadering) is het waterdicht. De eerste fase van de plannen is bijna gerealiseerd. Er wordt in de bouwvak geen grond gereden om overlast te voorkomen.

De ijsbaan is al zichtbaar en ziet er toch wel indrukwekkend uit. Naast de functie van ijsbaan zijn er natuurlijk ook andere dingen op te organiseren. Het timmerdorp kan daar vanaf volgend jaar daar op, je zou kunnen denken aan beachvolley. Dit jaar moet je zien als een overgangsjaar. Langzaamaan zal het er weer heel mooi uit gaan zien.
Het burgerinitiatief voor het openhouden van de haven van Foekema gaat niet door. Per 1 okt wordt begonnen met sloop.

Mededelingen van de voorzitter.

Afscheid Ale en Sjoerd Ypma. (Ale is afwezig.) Hij is projectleider geworden van de passantenhaven en vond het daarom geen goed idee om door te gaan met PBH. Ale bedankt je krijgt nog een mooi afscheidscadeau van ons.

Afscheid van Sjoerd hij heeft jarenlang als penningmeester in het bestuur gezeten.  10 jaar minimaal, we weten niet eens exact hoeveel. Sjoerd wordt enorm bedankt voor zijn inzet en ontvangt een mooi cadeau.

Voorstellen Douwe Vermaning als nieuwe penningmeester en Boudewijn Dijkstra als algemeen lid. We zijn blij nieuwe leden te mogen verwelkomen!! We hopen op een fijne samenwerking.

Jaarverslag door de secretaris. Marijke doet verslag van de meest opvallende punten van het afgelopen jaar.

Financieel verslag door de penningmeester.

Douwe mag zijn eerste verslag presenteren. Kas commissie Rein Brouwer en Fabian de Wit. Rein keurt de kas goed. Advies is, de inkomsten en uitgaven gescheiden weer te geven. Eigen vermogen wordt dan apart weergeven. Beide heren willen het volgend jaar wel weer doen!

Rondvraag.

Kees de Jong, merkt op dat de vaarroute niet alleen elektrisch bevaarbaar is, ook andere bootjes mogen ervan genieten.

De bestrating van de Harinxmastraat op de hoek bij de Jong is in de winter heel slecht het is daar dan spekglad.

De MOR melding op de site wordt weer benadrukt, het werkt echt mensen om langs deze weg een melding te doen bij de gemeente. Er wordt een aantekening gemaakt en er wordt gecheckt of deze afgehandeld wordt.

Stien, voorheen ging lidmaatschap per lid van een gezin. Nu is per gezin één bedrag. We wilden het zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk houden.

Leo vraagt zich af of Heeg wel droge voeten houdt bij hoog water. Hans weet dat dit een punt is. We gaan er maar vanuit dat dit zo zal zijn.

Sluiting. 22.30

Als je dit verslag terugleest kan het bijna niet anders dan dat je blij wordt van wat er allemaal in Heeg gedaan wordt, al die prachtige plannen. De groepen hebben trots vertelt en gepresenteerd en ontwikkelen door. Het ziet er allemaal ongelooflijk positief uit. Het jammere is dat er maar zo’n 20 mensen de moeite namen deze mooie plannen aan te horen.

Groet Marijke