oktober 2014

Verslag overleg platform Gaastmeer, Oudega en Heeg

Datum: 10 november 2014 

Plaats 20.00 in It Joo te Oudega

Aanwezig

Gaastmeer: Jan Zeilstra, Jenneke van den Bogert, Tineke Cnossen en Foekje Gerritsma

Heeg:  Ale Ypma, Hans Ringnalda en Herman van der Bij

Oudega: Harmen Akerboom, Ytsje Terpsta en Gosse de Vries (verslag)

Opening

Harmen Akerboom heet iedereen welkom en stelt voor het verslag en de aandachtspunten uit de mail als uitgangspunt voor de agenda te nemen.

Rondje van aandacht met betrekking tot activiteiten uit het vorige verslag.

 • Uitbreiding haven Brundel in Gaastmeer zijn ze mee gestart.
 • Passantenhaven in Heeg heeft vertraging maar de gemeente ziet het nog wel zitten dat het voor 1 mei 2015 klaar komt.
 • Energiegroep Heeg wordt straks bij het betreffende agendapunt toegelicht.
 • Begraafplaatsgroep Heeg is druk bezig om op het terrein van uitbreidingsplan It Fabryk 2 een begraafplaats te realiseren. Maar omdat er nog geen gemeentelijk beleid is en het bestemmingsplan het nog niet toelaat, gaat het erg traag.
 • Looppad langs Hegemer Mar gaat waarschijnlijk niet door vanwege te verwachten overlast met honden.
 • Beweegtuin in Heeg is zo goed als klaar met eigen kruiden etc.
 • 60 km op de Alde Skatting is beleid geworden.
 • Openbaar vervoer wordt straks bij het betreffende agendapunt toegelicht.
 • Zwemplek Gaastmeer is uitgesteld tot 2016 als er dan nog geld is.

 

Agendapunten

 1. Een fietspad tussen Heeg en Gaastmeer langs De Burd; het aantal fietsers neemt elk jaar toe.

Volgens Gaastmeer zijn het vooral toeristen met elektrische fietsen die vanaf de pondjes voor meer fietsbewegingen zorgen. Schoolgaande jeugd is qua aantal gelijk als voorheen, wel zijn er enkele die tegenwoordig via de pont uit It  Heidenskip de route nemen. Gaastmeer heeft vooral de wens voor een fietspad vanuit veiligheidsoverwegingen omdat er gemotoriseerd nogal hard gereden wordt, de weg is  namelijk recentelijk opgeknapt. De vergadering geeft aan dat het aantal huidige fietsers niet steekhoudend zal zijn voor de gemeente om een fietspad aan te leggen. Verkeersremmende maatregelen zijn wel denkbaar. Probleem van het te hard rijden door auto’s en tractoren wordt gedeeld door Heeg. Zij wil daarom volgende week als de wethouder bij hun langskomt wel snelheidsbeperkende maatregelen voorstellen. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld belijning zodat de weg smaller lijkt.

 

 

 1. Elektrische vaarroute

Stuk naar Oudega (Tsjerkesleat) is inmiddels door gemeente officieel geopend. In later stadium wordt ook Skrokfeart misschien in elektrisch varen betrokken. Trailerhelling staat hier ook bij genoemd maar Gaastmeer heeft liever dat de bestaande helling in het dorp opgeknapt wordt. De brandweer in Heeg zou dit wel  kunnen steunen omdat zij ook liever de  helling in Gaastmeer breder gemaakt zien worden.

 

 1. Ervaringen met de werkzaamheden van het oever- en kadeproject

In Gaastmeer is al veel opgehoogd; het is wel druk maar gaat op zich wel goed. Punt is wel dat het buitengebied door de maatregelen droog zal blijven, maar dat bij te hoog water de dorpen in principe onderlopen. Heeg geeft aan dat naar aanleiding van de werkzaamheden er nog geen klachten bij dorpsbelang binnengekomen zijn. Waarschijnlijk dat het weer hier ook positief aan meewerkt. Er wordt rustig gereden; de chauffeurs hebben ook duidelijke instructies waar ze hun trouw aan houden. Dit moet ook wel omdat ze anders na één waarschuwing van het werk afgestuurd worden.

 

 1. Gaastmeer wil de trailerhelling verbeteren; in Oudega gaat dit ook gebeuren. Hoe wordt dit in Oudega gefinancierd?

Dit wordt door de vereniging van sportvisserij betaald en nu tegelijk in het kadeproject opgepakt.

 

 1. Ontwikkelingen rond de voorgenomen fusie van de scholen in Gaastmeer en Oudega. Hoe staan denken de ouders in Oudega hier over?

 

Harmen legt uit dat hij ook voorzitter is van de MR in Oudega en daarom weet dat ouders positief kritisch zijn, ze zien de meerwaarde er wel van in. In oktober hebben de medezeggenschapsraden van Oudega en Gaastmeer van Stichting Palludada na 2 jaar pas de fusie-effect rapportage gepresenteerd gekregen.  Dit was op verzoek van Oudega en Gaastmeer nu deze er ligt zullen de medezeggenschapsraden hier een standpunt over innemen. Vorige week hebben de MR’en van beide dorpen nog een goed en open gesprek met elkaar gehad.

 

Gaastmeer vraagt of Oudega ook behoefte heeft aan leerlingen uit Gaastmeer. Harmen geeft aan dat er een aantal jaar geleden zo’n 100 leerlingen waren, nu in oktober waren dit er 65. De prognoses zijn wel dat dit weer aantrekt tot rond de 70, maar dat het voor Oudega  wel  positief is als het er wat meer werden  om zo een sterke school te blijven. Belangrijker vindt Oudega het dat het proces in Gaastmeer zijn eigen gang gaat omdat ook Gaastmeer een eigen school gegund is.

 

 1. Dorpsverbetering; opknappen van ‘rommelige’ of verwaarloosde plekken, enz.

Dit is een agendapunt dat de gemeente op de agenda zet bij hun overleggen tussen dorpsbelangen en de wethouder. Oudega heeft in sept. naar de gemeente aangegeven geen situaties van verkrotting en verloedering van panden te kennen. Heeg geeft aan wel enkele plekken te hebben zoals het terrein van de voormalige Rooms Katholieke school en op de Gouden Boaiem waar een projectontwikkelaar is gestopt met het bouwen van een pand met zwembad. Verder wordt er bij dit agendapunt aangegeven dat het contact met de gemeente via de dorpencoördinatoren bij een ieder goed verloopt.

 

 1. Zijn er ontwikkelingen rond de milieustraat in Heeg?

Geen bericht goed bericht, kortom er is weinig reuring rondom de milieustraat. Wel wordt het dorp Heeg uitgedaagd om 25 % minder afval te produceren door beter gescheiden in te zamelen.  Hier kan Heeg een provisie van € 10.000,- voor krijgen om te besteden aan een duurzaamheidproject of iets anders voor het dorp.

 

 1.        Werkgroepen in de verschillende dorpen.

Gaastmeer ; werkgroep dorpskrant, open dagcommissie en werkgroep oud Gaastmeer.

Dit jaar is er open dag in Gaasmeer geweest wat zeer succesvol was. Als er geld nodig is  mogen de werkgroepen bij dorpsbelang aankloppen.

 

Heeg; werkgroep begraafplaats, duurzaamheid , rinpaadgroep, doarpstún, Heeg promotie, sporthalgroep, kringloopgroep.

Kringloopwinkel op de Draei is gesloten, in het Heeghús is nu een nieuwe gekomen en deze loopt goed er is nu al ruimtegebrek. Iedere werkgroep krijgt van dorpsbelang een startkapitaal. De Doarpstún kan zich zelf bedruppen.

 

Oudega;  werkgoep Zorg en Wonen. Dit is vooral gericht op mensen van 65+. De werkgroep werkt nauw samen met Elkien, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Zorggroep Tellens. Eerste inzet is een inventarisatie te maken waar behoefte aan is. Verder heeft Oudega een Vrijwilligersdienst en een groepje die bezig is met duurzaamheid in het dorp. Ook doet de Recreatiestichting veel in het dorp zoals de Simmerwinkel, Aldegeaster Iepen Dei en het beheer van zwemstrandje. Als er behoefte aan is dan kloppen de werkgroepen bij dorpsbelang aan voor financiële steun.

 

 1.        Duurzaamheidsprojekten

Voor dorpen is geld altijd belangrijk daarom komt de energiewerkgroep in Heeg met de tip om als dorp een energiecoöperatie op te richten. Ook kunnen dorpsbewoners van Oudega en Gaastmeer gewoon lid worden van die van Heeg. Deze coöperatie is namelijk weer lid van de coöperatieve energiemaatschappij ‘Noordelijk Locaal Duurzaam’. Omdat een coöperatie geen winst wil maken verdeelt  ‘Noordelijk Locaal Duurzaam’ hun rendement weer onder de coöperaties die daar lid van zijn.  Dat betekent dat er per dorpsbewoner die hun energie bij ‘Noordelijk Locaal Duurzaam’ betrekt er weer € 75,- terug gaat naar het dorp.

 

Dit hoeft het dorp dan niet perse weer in energieprojecten te steken maar mogen zij ook voor andere zaken gebruiken.

 

 

 1.       Openbaar vervoer

Verwachting was dat de nieuwe diensregeling niet zou voldoen maar dit viel vorig jaar mee en de geluiden zijn nog steeds positief.

 

Rondvraag

Gaastmeer verbaast zich over het plaatsen van de paaltjes bij Rigedyk langs. Deze zijn nu al verdwenen wat vanwege het landbouwverkeer ook wel te verwachten was. Oudega geeft aan dit ook al bij gemeente aangegeven te hebben maar dat andere opties zoals kattenogen en dergelijke niet bespreekbaar waren.

 

Sluiting                                                      

Het volgende overleg wordt gepland op 26 oktober 2015 om 20.00 uur in Gaastmeer