november 2014

24 – 11 – ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg

19.30 HH combinatie met BOK om 8 uur komen Erik Visser onze dorpscoordinator en mevr Bakker “onze” wethouder. 

Opening en mededelingen door de voorzitter.

Ingekomen en uitgaande stukken

Uitnodiging 21 november Doarspwurk. Is niemand naar toe geweest, het programma duurde te lang.

Uitnodiging boerenhiem, 27 nov.

Uitnodiging Palingaak. 13 dec. Lucie vragen ?

Uitnodiging FNP 1 dec. Ale vragen om meer info.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

Bespreekpunten.

Vertrek Sjoerd, wat doen we, een monumentje, lintje of bosje bloemen?
Kijk eens in de notulen, we hebben eerder eens vastgelegd hoe we op een uniforme manier afscheid nemen van bestuursleden. Sjoerd mag officieel afscheid nemen tijdens de voorjaarsvergadering. Tot die tijd mag Douwe ook nog op Sjoerd terug vallen.

Douwe heeft de spullen van de penningmeester gekregen.
Hij is bij de KvK ook officieel penningmeester, alleen de bankpas moet nog op zijn naam komen.

Rinpaad, nog acties nodig? Er zijn geen acties meer nodig. Het is enorm spijtig voor heel Heeg dat dit pad niet doorgaat. Ook voor de groep, ze hebben enorm veel tijd in het plan gestoken en waren heel ver. Het is ronduit jammer, we zagen allemaal al voor ons hoe we het meer vanaf die kant konden bekijken.

Contributie plan. Zie actiepunten. De formulieren en tekst moeten gebundeld worden en dan kunnen we los. We gaan een doorlopende machtiging doen, we zien het niet zitten elk jaar langs de deuren te moeten.

Verslag overleg Oudega/ Gaastmeer. Uit overleg met deze dorpen kwam naar voren, dat Gaastmeer twee boot hellingen heeft die eigenlijk te smal zijn. Voor het dorp maar ook voor de brandweer is dat niet handig. Dit overleggen we ook met de wethouder, deze avond, zij gaat kijken of beide hellingen verbreed kunnen worden. Vooral de brandweer pleit voor verbreden van beide hellingen vanwege de bereikbaarheid van delen van het meer. Ook is er gesproken over de mantelzorg. Oudega is met een groep vrijwilligers begonnen mantelzorg aan te bieden. Marijke wil graag weten of zoiets in Heeg nodig is. vanuit Talma wordt veel gedaan, maar of het genoeg is en of het alleen voor ouderen is moet onderzocht worden, het is ook zeker in Heeg en bij PBH onder de aandacht.

Verslag Heeg promotie. Het schijnt dat deze groep een financiële  bijdrage verwacht van PBH, voor het zomerprogramma, die evenredig groot is als die van OVH. Waarschijnlijk omdat het aantal deelnemers, Heegemers en gasten, ongeveer even groot is. Wij hebben dit jaar en afgelopen jaar mee betaald aan het timmerdorp, het succes hiervan is geweldig. We gaan, als het zover is overleggen of we het komende timmerdorp ook weer mee financieren. Wat de verdere evenementen betreft is het de vraag of PBH als representant van het dorp mee moet betalen aan het zomerprogramma. Het is vooral voor de ondernemers lucratief. OVH en misschien ook andere bedrijven die hierbij niet aangesloten zijn maar wel veel gasten ontvangen, zijn in onze ogen belanghebbenden. Mensen op de been brengen, gasten of eigen mensen,  is voor ondernemers lucratief. Wij denken daarom, dat deze groep, ook financieel voor het zomerprogramma moet staan.

Verslag energiemarkt. Bekend maken van de Heegemer energie Coöperatie. De opkomst qua Heegemers viel tegen, maar vanuit andere hoeken werd enorm enthousiast gereageerd. Er waren weer veel bedrijven die hun duurzame acties lieten zien en er zijn 30 mensen lid geworden van de coöperatie. Heeg staat flink op de duurzame kaart en daar zijn we blij mee 

Visie.

De kringloopwinkel is dicht. Het kon financieel niet uit. Paulien is gestopt, heeft alles verkocht. Het bestuur van het HH gaat bekijken hoe ze het concept door kunnen zetten met vrijwilligers.

Sylboade/website. Kerstgroet.

 

Rondvraag.

Douwe, hoe gaan wij de administratie van de incasso’s doen? Sjoerd hield alles bij in snelstart. Maar met deze ontwikkelingen is er  waarschijnlijk een boekhoudpakket nodig? Douwe en Sjoerd gaan overleggen.

 

Actieplannen,

Douwe V maakt de formulieren voor incasso. Deze staan op de site van de Rabobank. Ale zijn tekst gaan we iets inkorten en sluiten we erbij. Als Herman de tekst heeft aangepast gebruiken we die, anders doet Marijke dat.

Marijke en Anneke stand inrichting voor 8 november. Opkomst was niet super, degene die er waren waren tevreden. Er zijn ca. 30 leden us cooperatie,  er zijn ook al mensen die energie nemen van de NLD.  Er is een subsidie € 2.500 toegezegd van de provincie. Nld verwacht 20 tot 25 coöperaasje erbij.

Ale filmpje bijna klaar? Huh welke filmpje?

Sjoerd en Henk vd Molen over ligplaatsen. De gemeente moet brieven sturen. Sjoerd gaat erachteraan.

Sjoerd heeft zijn taak overgedragen aan Douwe.

Uitzoeken hoe we afscheid menen van bestuurslid. Marijke.

 

 

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.
22 december.
26 januari 2015
23 februari,
23 maart,
27 april,

25 mei
22 juni,

* Voorjaarsvergadering 22 april. 2015