mei 2014

26 – 5 – ‘14 Notulen.
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg
19.30 HH Douwe MKG afwezig. Douwe Vermaning gast.

Opening en mededelingen door de voorzitter.
Welkom iedereen, vooral Douwe Vermaning, we stellen ons even aan elkaar voor.

Ingekomen en uitgaande stukken.
Bijdrage doarpswurk 2014 € 50,00.
Actie aqua zoo vraagt bijdrage.
Provincie: subsidie regeling Bûtenút Foarut. Projecten over vervoer op het platteland. (Misschien naar Janke voor een liftplek? )
Brief ligplaatsen en protocol.
Uitnodiging 31 mei Reuzendei Akrum lokale kringloopgroep. Lucie en Freerk Visserman? Fryslân foar de Wyn.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.
De gemeente is met Erik Visser en it Wetterskip in overleg over de toegankelijkheid van het terrein van Gert van Barneveld/ evenemententerrein.

Notulen vorige vergadering en Notulen voorjaarsvergadering worden goedgekeurd.

Bespreekpunten.
Is het een idee, Henk van der Molen in het zonnetje te zetten, hij is al jaren vrijwilliger voor PBH en doet dit heel goed. We laten alles wat betreft de ligplaatsen graag aan hem over en vertrouwen dat hem toe. Een extra waardering is absoluut op z’n plaats.  Sylboade vragen om een interview. Marijke

Fotograaf Daan Samson wil de foto aan het dorp overhandigen via Hans tijdens Heechspanning. Info@daansamson.nl Hoe laat gaat dit gebeuren, dat weten we nog niet. Thijs van der Kaai is tussenpersoon van Heeg. Link op de website plaatsen. Marijke

Zijn de officiële en definitieve tekeningen van de plannen voor de passantenhaven inmiddels klaar? Nóg niet, nog even wachten.

Visiegroepen-avondje als dank én als inspiratieavond. Stellen we uit tot na de vakantie. Sjoerd weet een spreker, Dhr. Kieviet van Ameland die we kunnen uitnodigen.  We willen de vrijwilligers een leuke en inspirerende avond aanbieden met een leuk programma.

Afronding PBH bestuur, elk jaar sluiten we af met een gezellig avondje, maar nu twee van onze bestuursleden privé in een lastige fase zitten is het een beter idee dit uit te stellen. Hopelijk komen onze bestuursleden Anneke en Douwe weer in een rustiger vaarwater, daarmee rekening houdend, lijkt het ons een goed idee deze avond, na de vakantie door te laten gaan.

Contributie plan. De vergadering heeft toestemming gegeven de contributie in een nieuw jasje te gieten. Hiervoor moeten we een plan maken. Niet alleen moeten mensen weer lid worden, wij moeten ook meer zichtbaar zijn in het dorp. Als mensen contributie betalen dan moet duidelijk worden wat mensen ervoor terug krijgen. We hebben er al eerder over gesproken, het doel is meer mensen lid te laten worden om daardoor ook een sterkere stem te krijgen naar de gemeente toe én meer geld te generen voor de duurzame toekomstplannen van de groepen.

Het plan moet helder verkocht worden. De energiebeurs in november kan een streef datum zijn om teksten en info klaar te hebben. We denken aan, een strooifolder, persoonlijke benadering. De boodschap naar het dorp toe moet goed zijn. We moeten helder maken wat we doen.

De gemeente legt steeds meer bij ons neer, we hebben stemmen nodig. Heeg bruist, alles is hier goed aanwezig, economisch gaat het goed dat kunnen we laten zien. Heegpromotie ook inzetten.

Ale gaat hiermee aan het werk. Na de vakantie gaan we een tijdspad uitzetten met diverse onderdelen.

Mail verkeer toch a.u.b. nog even bespreken. Vorige vergadering is besproken dat besluiten zoveel mogelijk tijdens de vergadering gedaan worden. Er komt regelmatig iets binnen dat best uitgesteld kan worden en behandelt tijdens de vergadering.

Wat wel direct reactie vraagt moet natuurlijk wel onder de aandacht gebracht worden. Mail kan als Bijlage van de agenda voor de volgende vergadering. (niet op papier a.u.b.)

Brief ligplaatsen en protocol. Er is een boze brief binnen gekomen. Een dorpsgenoot schrijft dat ze haar liggeld niet betaald heeft, ook de herinnering niet en het nu vreemd vindt dat ze haar ligplaats nu kwijt is. Ze had ook nog gebeld moeten worden, vind deze mevrouw. Wij denken dat er goed gehandeld is. Het kan niet van PBH verwacht worden dat, als men niet betaald, ligplaatsen een jaar vrij gehouden worden, voor het geval men zich bedenkt. Sjoerd gaat Henk bellen, de klacht met hem bespreken en daarna afstemmen met Hans. De klacht is via de mail, met een brief, via socialmedia én via de gemeente bij ons gekomen. Hans zal reageren.

Visie.

Energiewerkgroep wil weer een energiemarkt houden, in november, en heeft het plan een kar maken met tochtstrippen en andere energie besparende zaken. Deze door het dorp laten gaan en de spullen aanbieden.

Er is een soort checklist voor wat de gemiddelde Nederlander aan energie verbruikt en wat elke unieke gebruiker verbruikt. Deze checklist moet mensen bewust met energie om laten gaan en ertoe bewegen te besparen. De checklist moet spannend zijn, moet mensen enthousiast maken en een beetje fanatiek aan het besparen laten gaan. Er is een gemaakt maar die zou beter kunnen.

De energiegroep is nu met statuten bezig. De coöperatie moet opgericht worden. Een groot voorbeeld van de voordelen van een coöperatie is Ameland. Zij zijn nu 5 jaar aan de gang en realiseren nu een enorme zonneweide van de winst van de coöperatie.

Sylboade/website.
Filmpje fotograaf op de website.
Sylboade vragen Henk in het zonnetje te zetten.
Douwe de vraag is of je in ons bestuur wilt gaan zitten. Dat wil Douwe wel gelukkig.

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.

23 juni vergadering bij Marijke in de tuin, een gezellige korte vergadering als afsluiting.

TIP: Misschien moeten we een lijst maken van dingen waar we volgend jaar mee aan de gang willen.

Vakantie.

Volgende vergadering 25 augustus. 22 september. 27 oktober gezamenlijke met Gaatsmeer en Oudega. 24 november. 22 december.