Mei 2013

Notulen 27 – 5 – ‘13 PBH 19.30 HH
Aanwezig: Hans, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. MKG afwezig Sjoerd en Herman.

Hans opent de vergadering en blikt kort terug op de voorjaarsvergadering met de opmerking: “it wie in goede fergadering, de sfeer wie goed” Sa is’t.

Ingekomen stukken.

DBF en de kringloopwinkel – via Lucie kwam een mail van DBF( een stichting die de leefbaarheid in het noorden stimuleert) over de kringloopwinkel waarin ze melden dat er een particulier interesse heeft getoond voor de kringloopwinkel. DBF is, blijkbaar, eigenaar van het pand waar de kringloopwinkel nu nog in zit, in februari was die nog van stichting “de Draai”. Na afloop van de voorjaarsvergadering heeft Marijke met Sjoerd Joustra en Erik Visser, afgesproken in gesprek te gaan met die partij.

Mail van Erik over het terrein van Tadema op de Gouden Bodem waarin verzocht wordt om onderhoud en zelfs aangeboden wordt het door Empatec te laten doen. Er zijn dus acties, het antwoord wachten we af.

Er is een brief van F Attema binnengekomen over het zelfde terrein, het buurterrein, het conflict en de eigenaren van het conflict. We nemen deze voor kennisgeving aan.

Er is een beheersovereenkomst voor de Pharshoeke binnengekomen. Na ongeveer vijf jaar hiervoor actievoeren, zijn we er blij mee. Hans ondertekent deze. Het betekend niet dat we eigenaar zijn maar wel dat wij, van alles wat met het strandje te maken heeft, op de hoogte gehouden worden.

Friezen om útens worden via de Sylboade bedankt voor de boom.

Er is een brief van Santema binnengekomen over de snelheid beperkende maatregel voor de Skatting. Jammer genoeg heeft deze, net als alle andere acties, het tij niet kunnen keren. Het besluit is genomen. De Skatting wordt 60 km weg.

Vorige notulen? Sorry, nog niet verstuurd dus.

Bespreekpunten

Kap van de boom bij Pier Piersma is omdat deze ziek is. Niet omdat de Helling voor de paling aak daar komt. De aanbesteding van de walbeschoeiing, waar PBH ook een bijdrage geschonken heeft, is naar een partij buiten Heeg gegaan. Dat steekt ons, dat is de bedoeling natuurlijk niet. Hans zal een brief schrijven waarin we onze teleurstelling uiten en waarin we vragen eerst in Heeg te kijken naar geschikte partijen.

Evaluatie voorjaarsvergadering. Omdat de notulen al in de Sylboade gestaan hadden, werd een jaarverslag verwacht van de secretaris, dit was niet voor iedereen duidelijk. Voor de volgende vergadering duidelijk afspreken hoe en wat er verwacht wordt van wie.

Plannen passantenhaven, WSH en Tjottervloot. De plannen voor ontwikkeling van dit gebied en deze partijen worden losgekoppeld van de rest ( haven Oost en Pharshoeke). Het gebied van de passantenhaven wordt uitgebreid. De WSH krijgt een eigen deel, de Tjottervloot ook. Het strandje kan opgewaardeerd worden. Hiervoor is een bedrag van €1.200.000 uit verschillende potjes beschikbaar. Het uitbreiden van het gebied, met een pier met eventueel een gedenkplek 4 en 5 mei is ook een optie. Het aanleggen van een voetpad vanaf dit punt wordt nu ook reëler. Ale en Anneke willen hiermee aan de slag gaan met de wandelpadengroep en eventueel Gerrit Terpstra.

5 juni organiseert de energiegroep een voorlichtingsavond met als thema bewust omgaan met energie, isolatie en zelf energie opwekken.

Begraafplaatsen groep heeft een brief opgesteld waarin het probleem van te weinig plekken, uitgelegd wordt en een aantal opties voor nieuwe plekken wordt voorgelegd aan de gemeente. Het valt niet mee een goede plek uit te zoeken.

4 x per jaar is er overleg met de groepen en PBH. Elke groep krijgt een vast aanspreekpunt vanuit PBH aangewezen. Deze hoeft niet actief alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar het moet duidelijk zijn wie dat is en welke rol die eventueel wil vervullen.

Notulen worden niet meer in de Sylboade opgenomen omdat het dan altijd om oud nieuws gaat. Vanwege het feit dat ze er pas inkomen nadat ze goedgekeurd zijn en we te maken hebben met de sluitingsdatum van de Sylboade,  betekend dit dat ze maanden oud zijn. PBH wil graag mensen actueel op de hoogte houden en heeft daarom voor een website gekozen. De notulen komen de dag nadat ze zijn goedgekeurd op de website. Dat we mensen uitsluiten van de notulen is de bedoeling natuurlijk niet, hoewel we dat misschien niet helemaal kunnen voorkomen. Als proef gaan we een aantal notulen bij de Coöp en Talma neerleggen.

Harinxmastraat, wordt niet afgesloten of autoluw gemaakt. Om de veiligheid en de aantrekkelijkheid van de straat te verhogen zou het misschien wel een goed idee zijn.  We begrijpen de zorg van mensen die erdoor moeten, ook snappen we de afweging van de OVH. OVH is initiator we laten besluiten over aan deze partij.

Sponsoring VVV van €1500 wordt toegezegd. VVV heeft plannen om activiteiten aan te bieden voor de jeugd maar ook de ouderen. Er zijn diverse plannen. Er zijn stagiaires beschikbaar.

Na de zomer willen we evalueren wat de reacties zijn en of het voor herhaling vatbaar is.

Volgende vergadering 17 juni i.p.v. 24 juni 19.30 HH