januari 2014

27 1 ‘1 notulen bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg.
19.30 bij Marijke IVB met rugklachten M.

Aanwezig: Hans, Herman, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. Sjoerd mkg afwezig 

Opening en mededelingen door de voorzitter
Freerk belde: door de actuele sloop van een gedeelte van Talma, zou de verkeersveiligheid op de Tollewei misschien aangepakt kunnen worden? We krijgen meer reacties uit het dorp over de onveilige situatie op de Tollewei. Parkeer terrein op het terrein van Talma mogelijk maken, zodat de auto’s niet meer op de Tollewei hoeven te staan? Als nieuwbouw toch niet doorgaat is dit misschien een idee, maar dat is nog onzeker.

Rondweg gat langs de weg is dichtgemaakt. Ale verteld, dat hij een melding had gedaan en daarna een mail kreeg dat het klaar was. Ale keek en zag dat het aan de verkeerde kant was gedicht. Inmiddels is het aan beide kanten dicht gemaakt en zijn er paaltjes met reflectors geplaatst.

MOR melding gedaan vanuit PBH dat ze het voetpad a.u.b. daar ook verbreden. Hondenpoep is ook bij de rondweg een probleem, hier gaan we even op door. No slute we is strontpraatsje ôf.

Ingekomen en uitgaande stukken. Geen bijzonderheden.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten. Notulen vorige vergadering goed gekeurd. Houtbouw museum nog geen reactie op gekomen.

Bespreekpunten.

Ontwikkelingen haven Oost. De gemeente gaat over tot koop, dit is besloten in de gemeenteraad. Maar Hans weet te melden dat er nog niet getekend is. De subsidie, voor sanering van de grond, moet eigenlijk wel doorgaan voor de plannen van Heeg.

Kringloopwinkel in t HH. 1 febr. Opent deze haar deuren. Paulien heeft een overeenkomst met het bestuur van het dorpshuis gesloten waar alle partijen zich in kunnen vinden. Wel moet het bestemmingsplan waarschijnlijk aangepast worden.

Lytste byb. Incl. kringloop boekenhoek. De volwassenafdeling van de Lytse bib kan behouden worden voor Heeg als het draaiende gehouden wordt door vrijwilligers. Omdat PBH natuurlijk het belang van deze functie voor het dorp onderschrijft, willen wij hier ons voor inzetten. Maar het moet wel razendsnel. Marijke gaat ermee aan de gang en regelt mensen, er had zich een vrijwilliger gemeld bij school. Omdat de collectie niet heel actueel gehouden wordt en wij natuurlijk met een visie bezig zijn, is het idee ontstaan om er een doorgeefboekenhoek bij in te richten. Mensen kunnen daar eigenboeken achterlaten en die van anderen meenemen. Deze boekenstroom wordt opgepakt in samenwerking met de kringloopwinkel.

Verslag gesprek wandelpaden groep en gemeente. Epie heeft gevraagd of iemand van PBH aanwezig kon zijn bij het gesprek met de gemeente. Wij hebben toegezegd dat er iemand bij zou zijn. Kees de Jong belde PBH met de mededeling dat het niet nodig was dat iemand van PBH aanwezig was, omdat wij niet voldoende op de hoogte zouden zijn.

PBH is van mening dat, gezien zij opdrachtgever is, altijd als een visie groep contact heeft met de gemeente PBH hierbij betrokken moet worden en hierbij aanwezig is. Wij ondersteunen hiermee de groep en tegelijk weten wij dan ook van de actuele situatie, maar ook naar de gemeente toe zijn de lijnen duidelijk. Mocht er een taak voor PBH uit voortkomen, dan nemen wij die natuurlijk op ons. Onze visiegroepen zijn heel actief en kunnen op onze steun rekenen.

Anneke en Marijke zijn aanwezig geweest. De plannen zijn prachtig en goed doordacht. De betrokken partijen zijn enthousiast en zeggen hun medewerking toe. Het pad loopt deels over de passantenhaven en wordt door het bestuur van de passantenhaven ook enthousiast toegejuicht, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De stappen die gedaan moeten worden voor de aanleg passen in de ontwikkeling van het gebied. De ophoging van de marsdyk waar het pad overheen loopt, de herinrichting van de passantenhaven waar hopelijk binnenkort mee begonnen kan worden. Het is een prachtig plan wat wij zeker van harte ondersteunen.

Verslag passantenhaven bespreking. Marijke is hierbij aanwezig geweest voor PBH. Mevr. Heeres en dhr. Koekoek van de gemeente. Ene Erik van Interra. Rob van Roessel en Hans Ritsema van de WSH en de Tjotters en Kees Alberts van de passantenhaven. Het doel was afspraken te maken en tot een overeenkomst te komen met partijen. Gesproken is over het tot stand komen van de huidige situatie. Het niet aankopen van de grond van, van Barneveld. De plannen van de Pharshoeke  willen we natuurlijk met hen bespreken maar dit mag het proces niet stagneren en dus door te gaan op de manier zoals dit voor ons ligt. De partijen moesten met elkaar overeenkomen of de voorgestelde plannen door kunnen gaan of dat er hier en daar wijzigingen moeten komen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. PBH moet meedenken over de toiletgroepen in het gebouw van de WSH voor de mensen van het strandje. Afspraken moeten duidelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is.

De ijsbaan was op de tekening aangegeven als een stukje grond met een dijkje eromheen boven het parkeer terrein. Wil PBH meer dan zal zij zelf moeten betalen zegt de gemeente. PBH gaat hier niet mee akkoord. Hans neemt contact op met de gemeente. Ook de opgang van het evenementen terrein zoals wij die willen over de passantenhaven kan niet doorgaan. De gemeente heeft hiervoor geen ruimte gemaakt op de tekening. Ook hier gaan we niet mee akkoord.
Statuten. De oude statuten zijn bovenwater. Marijke scant ze in en zet ze ook op de website.

Voorjaarsvergadering. 23 april a.s. het officiële deel doen we eerst. Dit moet aangekondigd worden in de Sylboade van maart en april, eerst een globale agenda. Verder krijgen de werkgroepen de tijd om hun plannen te presenteren. We moeten goed de tijd beheren. De energie groep wil graag veel tijd. Zij willen de eigen coöperatie Heeg naar voren brengen. Misschien moeten we daarom voorstellen dat de presentatie kort en bondig gehouden wordt en mensen na de tijd met een groep waar ze meer van willen weten apart kunnen gaan zitten. Een soort infomarkt.

Evaluatie en inspiratieavond visiegroepen. 18 februari vergaderen de groepen. Marijke gaat ze uitnodiging. Herman regelt de avond. 21.00 na de algemene vergadering van twee groepen.
Agenda punt: voorjaarsvergadering

Visie

Overleg tussen groepen en gemeente altijd in overleg met PBH. Aanwezigheid PBH is ook een goed idee. Als regel opnemen. Wij zijn opdracht gever en ondersteunende partij. Zowel met energie alsook financieel.

Begraafplaats. Pieter Hylkema is bezig met een plan voor een begraafplaats naast it fabriek. De grond ligt daar te laag, daarom heeft hij een aangepast voorstel getekend. Het idee is een park met uitzicht op de poelen, met in het midden een begraafplaats/terp met genoeg plekken voor de komende 50 jaar. Het idee om het ook bereikbaar te maken met een boot lijkt ons geweldig. De gemeente weet ervan en is hoopvol enthousiast. Ideetjes: De herdenkingsplek kan hierbij ook als combi? Een soort klokkenstoel?

Sylboade/website

Dit moet aangekondigd worden in de Sylboade van maart en april, eerst een globale agenda.  Notulen en statuten op de website. Marijke.

Agenda/actielijst.

Rabobank. De bijeenkomst in Heeg is op 31 januari as. U bent om 15.30 uur welkom in restaurant Lands Welvaeren. De eindtijd is ca. 17.30 uur. Hans gaat erheen. Wat wij willen is het gebouw met een centrale bestemming behouden voor Heeg.

18 feb 21.00 visiegroepen overleg. Energie en dorpstuingroep vergaderen dan.????

Voor 7 febr. moeten wij weten of we meedoen met de Himmeldei.  Reactie: wij laten het aan de scholen over. Mail doorsturen naar scholen. Marijke.

4 februari avond over bodemdaling  vanaf 19.30 t haske Joure.  Bodemdaling speelt hier niet, wij gaan hier daarom niet naar toe.

18 feb. Inspiratie evaluatie avond HH nog te organiseren?

Rondvraag

Milieustraat is het volgende onderwerp voor de visie, hier moet in de toekomst nog een groep op eigenlijk. We gaan hierover nadenken. Misschien heeft Sjoerd vanuit de denktank van Doarspwurk hier ideeën over. Wat we vooral moeten voorkomen is dat we als eilandjes aan de gang gaan. We kunnen meeliften met de plannen en ervaring van andere dorpen en groepen. Doarpswurk is ook bezig de krachten te bundelen om elkaar te informeren en inspireren. Daar zit Sjoerd bij, het is belangrijk dat er iemand van ons bij zit, maar wel moeten we ook proberen een vervanger voor Sjoerd te vinden.

Hans sluit de vergadering die weer humoristisch en dynamisch verliep. We zijn ons bewust dat er heel veel gebeurd en dat we in een flow zitten waarin veel beweging is. We weten ook dat de gemeente onze plannen volgt en blij is met wat we doen. Het is misschien wel veel werk, maar het is ook heel mooi en goed om te doen. Mocht het, voor een van ons, teveel worden dan zijn anderen altijd bereid taken over te nemen. Grutsk.

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.

24 februari

24 maart

23 april voorjaarsvergadering

28 april

26 mei

23 juni

Vakantie.