februari 2014

Notulen 24-2-’14 bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg

19.30 HH 

Ale, Anneke en Douwe mkg afwezig. Hans, Herman, Sjoerd en Marijke zijn aanwezig.

Notulen,
Ontwikkelingen it Eilân,  17 maart is er een informatieavond in het HH 20.30. De gemeente en betrokken partijen, WSH, Tjotter, passantenhaven, geven uitleg naar het dorp over de plannen. Martijn Koekoek wil ook de plannen haven Oost hierbij opnemen. De gemeente neemt de organisatie op zich. PBH heeft verder geen taak, wel graag aanwezig zijn. Wij hebben natuurlijk het strandje en de groenstrook plus parkeer terrein als beheerder onder ons toezicht.

Verdere vorderingen passantenhaven, begin oktober moet de schep in de grond, om tegemoet te komen aan de haven en deze voor het nieuwe seizoen klaar te hebben. De procedures zijn in gediend er is haast bij. Haven Oost is ook een stap verder.

De dorpstuingroep en de sporthal groep is ook bij de ontwikkelingen van it Eilân betrokken en alles is dus in beweging en heeft met elkaar te maken. Dit wordt natuurlijk ook onderdeel van de voorjaarsvergadering.

ER is een nieuwe groep, deze wil ondanks alle eerdere teleurstellingen opnieuw onderzoeken of er een sporthal in Heeg mogelijk is. De sporthalgroep is nieuwe groep vanuit de visie, de enquête wees duidelijk uit dat er grote behoefte is naar een goed functionele sporthal.
Op initiatief van Roel de Jong en de sportclubs zijn alternatieve plannen ontwikkeld. Binnen de grenzen van het bestaande HH zijn pracht plannen bedacht. Wellicht lift iedereen mee op alle bewegingen op it Eilân.
Schurer heeft een aantal zaken verloren, dat is voor Heeg waarschijnlijk fijn. Het betekend dat er waarschijnlijk ruimte komt om de Gouden Bodem aan te pakken. Het braakliggende verwilderde deel waar ooit mooie plannen voor klaar lagen. Waar veel geld voor was en is blijven liggen (?) Dit geld kunnen we misschien nu inzetten voor de nieuwe groep, de sprothal ontwikkelen in combinatie met slechtweer voorzieningen. Wij ruiken kansen. Zij zijn op dit moment ook aan het vergaderen. Herman is contact persoon.

Voorjaarsvergadering: We hebben een suggestie voor de indeling van de avond die we geheim houden, dus niet in de sylboade plaatsen. Het idee is om elke groep de ruimte te geven om hun verhaal te doen bij binnenkomst, daarna 10 min te geven om zijn verhaal te doen, daarna pauze en dan ons deel. Meer beweging, uitdaging en mensen lopen nu niet na de pauze weg.

Geheim. Geen agenda punten. Elke werkgroep moet op de hoogte worden gesteld. 10 min presenteren plus een tafelpresentatie.

Heechpromotie ook uitnodigen? Vertel het dorp wat jullie doen, jullie zijn ook heel belangrijk voor de ontwikkelingen ons dorp. Verder natuurlijk de: Wandelpaden, dorpstuin, energie, HH sporthal, begraafplaats, H promotie, groepen.

Volgende Sylboade verassende voorjaarsvergadering promotie. Gemeente, fracties ook uitnodigen. Marijke.

Ook kunnen we dan de vraag stellen, wie wil mee opstarten met de lokale kringloop groep. Lucie vragen om informatie. Er is al iemand die hiermee aan de slag wil gaan. Marijke.

 

  1. Hans, Tjeerd, Richard, Erik Visser, waren aanwezig. Ze zijn van plan de bank te sluiten, eind dit jaar. Dat is geen verrassing, het is al nauwelijks meer open en er wordt zeer weinig gebruik van gemaakt. Hoe het verder met het gebouw komt is niet bekent dat komt allemaal later. Meer belangrijk was het behoud van twee functies, hoe de pin en het storten van geld te behouden en in welke vorm. Deze functies blijven bestaan. Mocht het gebouw later toch nog worden verkocht, komt er een soort container tussen Coöp. en Talma met pin. Ondertussen heeft de Rabo bank op gezette tijden, zittingen in Talma, voor iedereen. Ze kunnen ook bij de mensen thuis komen.

Notulen goedgekeurd.

Visiegroepen overleg.
PBH heeft in elke groep een lid. Aanspreekpunt en of actief lid afhankelijk van de groep. Tussentijdse evaluatie, bedoelt om te inspireren en te informeren kan gedaan worden vanuit een thema of een informatie doel. Bv. de 5xbeterbeter regels, het is misschien wel weer eens een goed idee die onder de aandacht te brengen. 23 april zijn de groepen bij elkaar, ze mogen dan ook laten zien hoe ze deze regels toepassen.

23e april voorjaarsvergadering.
Marijke zal onze groepen vragen het dorp te, inspireren en informeren met hun plannen en vorderingen.

Duurzaamheid als voordeel voor iedereen volgens de 5Xbeterbezig regels. Voor de provincie en de gemeente. Uitnodiging maken en doorsturen naar groepen, leden, gemeente en fracties

Ledenwerving.
Wij zijn onze leden verplicht toestemming te vragen voor het verhogen van het lidmaatschapsgeld. We willen dit gaan Incasso per machtiging, om te voorkomen dat we jaarlijks iedereen langs moeten om geld.

Hans maakt hier een verhaal en agendapunt van.

We moeten daarna een Formulier maken, dit laten verspreiden en ophalen, boekhouding inregelen en dan incasseren, dat kan vanaf volgend jaar. Als alles goed gekeurd wordt. 

Statuten op de site! Marijke!

Liggelden brief, moet mensen informeren over het voordeel dat ze de afgelopen jaren hebben gehad, dat dit nu door de gemeente op één niveau gebracht wordt en dat wij een drie jarige overgangsperiode hebben bedongen. Voordeel hiervan is voor Heeg dat we straks een uniforme afspraak kunnen hanteren, die door in de hele gemeente geldt. Sjoerd heeft met diverse betrokkenen gesproken. Ook hebben hij, Henk vd Molen en de gemeente een ronde gemaakt langs de ligplaatsen. Er wordt later officieel geschouwd, over herstelwerk dus later meer. Henk is het aanspreekpunt en blijft dit in het volste vertrouwen. Wij zijn blij met deze oplossing.

  1. Begroting €475.00 het grondwaterpeil is het moeilijke punt. 1.45cm is de norm. De terp moet dan dus een meter hoog worde. Ook is er een Urn begraaf deel opgenomen. Er zijn nog een aantal vragen. Heeft de gemeente hier een potje geld voor? Bestemmingsplan moet gewijzigd worden. En hoe komt het met de exploitatie. Deze moet wellicht in fases, anders is t zo’n saaie boel. Het wordt een Openbare begraafplaats, hoe dit geregeld moet worden moet nu uitgezocht worden. Wat kerken mee kunnen doen? Enz.

 Stille boot taart sturen. Als dank voor vergaderruimte. Marijke!

Alles is weer met aandacht aan de orde gekomen alleen is de volgorde wat willekeurig gedaan. Terugkijkend was het toch een heel prima vergadering. Tot volgende keer.

Marijke