7 Juli

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH
Vergaderdatum 7 juli 2016
Onze referentie DJV/
Datum 13 september 2016
Bijlage(n)
Pagina 1/1
 

Notulen

 

 

Interne adrescode                    Doorkiesnummer
Aanwezig Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra en Douwe Vermaning

Namens de visiegroepen aanwezig: Lucie Gelderblom, Marijke Witbraad, Sjoerd Ypma en Anton van Wijk

Afwezig Douwe Cnossen en Anneke Bakker
Kopie aan
Van Vermaning, D.J. (Douwe)

 

Opening / vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Met kennisgeving zijn afwezig Douwe Cnossen en Anneke Bakker. Opzet van de vergadering wordt iets anders ingestoken zodat de visiegroepen eerst individueel de actualiteit kunnen toelichten.

 

Energiegroep

Anton van Wijk geeft een toelichting op alle ontwikkelingen. Hieronder een opsomming:

  • Vandaag gestart met het Postcoderoosproject.
  • Oprichting van de coöperatie is geeffectueerd.
  • Informatiememorandum is opgesteld en het opstalrecht ligt bij de notaris.
  • Er komen ca. 56 zonnepanelen op het dak van de voetbalkantine. Had enigszins vertraging opgelopen in verband met de belasting van het dak (officieel doorgerekend).
  • Energiemarkt is gepland op zaterdag 29 oktober 2016
  • Er wordt mogelijk een subgroep opgericht die haar primair bezig gaat houden met fermentage, subrogatie en biovergisting.
  • De groep overweegt de aanschaf van een warmtebeeldcamera om mogelijk energieverlies te detecteren. Aanschaf ca. 1,5k

 

Ho! Net yn ‘e kliko

Het project is nu bijna 1 jaar actief. Destijds gestart bij de Heeg yn ’t Findel (in de tent). Project nadert zijn einde. Groep is druk geweest om Heeg er bewust van te maken wat wel en niet in een grijze container mag. Dit ondersteund door diverse acties.

Het blijkt dat er een bredere interesse bestaat bij omringende dorpen, scholen en zorginstellingen. Naar nu blijkt dat de scholen in Zuidwest Friesland er mee verder gaan.
Tungroep

De groep is verontwaardigd over het feit dat de pergola (voor bij Talma) alsnog verhuisd moest worden in verband met de voorgenomen verbouwing.

Destijds is toegezegd dat dit niet zou gaan gebeuren. Verder blijkt dat de compost molens nu in balans zijn, waardoor de geurvorming is gereduceerd. Is ook een leerproces geweest voor de vrijwilligers.

 

De opdracht inzake Groenplein (Heechhus) is gegund aan Attema. Het is nog wachten op gelden vanuit de gemeente. Verwachting is dat na de zomer gestart kan worden.

 

Groenvisie Heech

De Groenvisie Heech is opgesteld door Lucie Gelderblom en Freya ??. Zij hebben een gesprek gehad met Mirjam Bakker (gemeente Zuidwest Friesland). Momenteel is het erg stil in de communicatie. Voorstel richting gemeente zal zijn om herplanting na de kap die in het voorjaar is uitgevoerd door de gemeente. Dit voorstel wordt ondersteund door PBH.
De duim omheech

Zaterdag 4 juli is de feestelijke opening geweest. Hans Ringnalda is namens PBH hierbij aanwezig geweest. Om de huidige drempelvrees te verlagen zal er na de zomer een actie worden opgezet. Men verwacht dat het even tijd nodig heeft. Wel wordt door de projectgroep onderkend dat de app nog enkele kinderziektes bevat. Hieraan wordt gewerkt.
Zuivel terug in Heeg

De melktap, waar de groep druk mee is geweest, kan helaas niet doorgaan in verband met de vele regels die er zijn op het gebied van hygiëne. Daarnaast mag het alleen op een erf staan zodat bekend is waar de melk vandaag komt.

 

Begraafplaats

Project kent geen recente ontwikkelingen. Vraag zal opnieuw worden uitgezet bij de gemeente.

 

Zendmast groep

Is naar mening van het bestuur geen visiegroep. Kan onder voorwaarden echter wel financieel worden ondersteund. Bij eerstvolgende vergadering zal een vertegenwoordiger worden uitgenodigd. Wordt vervolgd.

 

Niets meer aan de orde zijnde dan verlaten de vertegenwoordigers van de visiegroepen de vergadering en wordt de rest van de agenda behandeld.


Vaststellen agenda

Zonder op- en aanmerkingen vanuit het bestuur stelt de voorzitter de agenda vast.

Notulen bestuursvergadering 31 mei 2016

Met dank aan de notulist worden de notulen van de bestuursvergadering per 31 mei 2016 goedgekeurd. Notulist dient zorg te dragen voor enkele kleine tekstuele aanpassingen.

Actieregister

Het actieregister wordt integraal besproken. Er zijn geen openstaande actiepunten.

 

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.20 uur de vergadering.

De volgende vergadering is 15 september 2016 om 19.30 uur in It Heechhus.