5 Januari

Notulen bestuursvergadering PBH

5 januari 2017.

 

Aanwezig: Hans Ringnalda, John van de Velden, Douwe Vermaning Anneke Bakker en Tineke Zuurveen

Afwezig wegens ziekte Boudewijn Dijkstra en Douwe Cnossen.

 

Opening Vaststellen agenda:

 

Hans, voorzitter, opent de vergadering en heet ons welkom.

Elkaar wensen we nog “de beste wensen voor 2017”.

 

John van de Velden stelt zich voor.

 

Vast stellen agenda:

Zonder op- of aanmerking wordt de agenda door de voorzitter vastgesteld.

 

Ingekomen stukken:

**Er komt 25 januari een “open avond” over Sûd West Fryslân.

Thema “underweis nei 2018”.

Noteer alvast data,  mail info volgt via Hans.

**Bip voor volwassenen sluit, te weinig animo.

 

Zendmastgroep:

Komt niet terug op Talma.

Zendmasten staan:

RK kerk, Gemeente Grond bij stort, en op het pand van Anne de Hoop in Osingahuizen.

Onderling overleg waar de zendmasten het beste geplaatst kunnen worden.

Achter Âld Wal, Buterhoeke, slecht bereik.

Gerben Postema is penningmeester van deze groep,  PBH heeft € 400,– gesponsord voor kleine kosten.

b.v. een spreker.

 

Nieuwsbrief PBH:

Over het algemeen goede reacties. Kosten hoog!

Volgende keer nieuwsbrief weer in de Sylboade = gratis. Voorstel 4 x per jaar?

PBH-nieuws hoort ook in de Sylboade.

Misschien redactie Sylboade eens informeren dat de nadruk van dit krantje vooral

op “info uit Heeg” moet liggen.

 

Overleg samen met Oudega en Gaastmeer 19 januari:

Wat wordt daar besproken ?

Gemeenschappelijke belangen.

Bv: Fietspad Heeg –Gaastmeer (dreeg!)

Busverbinding

Sport accommodatie./verenigingen.

(niet) Sluiten stort.

 

Verslag John.

Idee: Het neerzetten van een breed info portaal voor de inwoners van Heeg.

b.v. Sociale verbetering, kringloopwinkel, terugbreng zuivel, recycling, chemisch afval,

hangplek jong/oud, toerisme etc.

Zie brief John welke hij deze avond aan ons uitreikt.

Hij heeft contact met gemeente, politiek en instanties uit Heeg en zal dit plan verder uitwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen:

 

Energie Coöperatie:

De postcoderoos, waar vooral Kees Alberts met familie aan deel neemt, is bijna actief.

Voor de volgende ronde is belangstelling.

 

Duim omhoog:

Wordt er veel gebruik van gemaakt?

Via Janke Postema gehoord dat andere plaatsen  ook belangstellend zijn.

Vooral IJlst, bij het Station zou geschikt zijn om o.a. “Watersporters” naar Heeg  mee te nemen.

 

Zuivel terug in Heeg:

Geen bijzonderheden.

 

Begraafplaats Heeg:

Geen bijzonderheden, wel een onderwerp wat aandacht vraagt.

 

Vergaderdata :

Voorstel van Hans  wordt goedgekeurd.

We besluiten voortaan om 20.00 uur te vergaderen.

DONDERDAG 16 februari is de vergadering om 19.30 uur.

Sander Nota komt langs voor uitleg gebruik Website.

 

Doelen:

Hans neemt contact op met Lucie, Marijke en Anton op om in een vergadering de positie te bespreken

van PBH tot de werkgroepen.

Zij vertegenwoordigen verschillende werkgroepen.

 

Punt Rondvraag:

**Wat doen wij met Facebook. Moeten we wat actiever worden? Wie?

**Is het mogelijk een vriendelijker toegang te creëren naar het  Heempark  aan de kant van Veenstra Transport?

Deze vraag voor de gemeente

 

Hans sluit +/- 22.00 uur de vergadering.

 

Volgende vergadering:

Donderdag 16 februari, half 8 met Sander, uitleg Website. (-;