25 Oktober

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH
Vergaderdatum 25 oktober 2016
Onze referentie BD/
Datum 1 november 2016
Bijlage(n)
Pagina 1/1
 

Notulen

 

 

Interne adrescode                    Doorkiesnummer
Aanwezig Hans Ringnalda, Douwe Cnossen, Anneke Bakker en Boudewijn Dijkstra

 

Afwezig Douwe Vermaning (met kennisgeving)
Kopie aan
Van Boudewijn Dijkstra

 

Opening / vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Vaststellen agenda                                                                    

Zonder op- en aanmerkingen vanuit het bestuur stelt de voorzitter de agenda vast.

Notulen bestuursvergadering 15 september 2016

Met dank aan de notulist worden de notulen van de bestuursvergadering van 15 september 2016 goedgekeurd.

 

Actieregister

Geen wijzigen en/of aanvullingen.

 

In gekomen stukken

Op zaterdag 29 oktober is er een duurzaamheidsmarkt waar naast alle werkgroepen en bedrijven Plaatselijk Belang Heeg ook vertegenwoordigd is. Hans, Anneke en Douwe (V) zullen (gedeeltelijk) aanwezig zijn.

 

Nieuwsbrief PBH

 • Alle leden stellen zich met een kort verhaaltje voor.
 • Het te kort aan bestuursleden wordt onder de aandacht gebracht. Om het bestuur draaiende te houden hebben we naast de vijf huidige leden, dringend behoefte aan 2 of 3 nieuwe leden. Indien het niet lukt om vanuit het dorp nieuwe leden te werven denkt het huidige bestuur er sterk aan om het bestuur op te heffen.
  Het vragen van nieuwe leden via de Sylboade en het vragen op de man af heeft niks opgeleverd. Onze laatste hoop is gevestigd op de nieuwsbrief.

 

Organisatiegeld 2017, 2018, 2019 en 2020

De vraag om organisatie gelden voor de komende jaren zullen door Anneke ondertekend worden.

 

Zwemwater strand Heeg

Dick Schrama zou langs komen om te praten over de situatie met de blauwalg, maar hij was  verhindert en maakt een nieuwe afspraak.

 

Informatieavond Zendmastproblematiek 12-10-2016

Vanuit het bestuur van PBH is er wegens volle agenda’s geen afgevaardigde geweest.

Vanuit de werkgroep Zendmast ‘Anders’ is aangegeven dat het een interessante en theoretische avond is geweest.

 

Werkgroepen

 • Ho! Net yn ‘e kliko.
  Project is afgerond. Er zou nog een laatste weegmeting plaatsvinden. De uitslag is bij PBH nog niet bekent.
 • Tungroep
  Het voorstel voor de herbeplanting van de Tungroep is door de gemeente goedgekeurd.
 • Erergiecoöperatie
 • De zonnepanelen kunnen binnenkort op de voetbalkantine worden aangebracht.
 • De postcoderoos voor zonnepanelen is een succes en gaat door. Er zijn al meer belangstellenden om met een volgende ronde mee te kunnen doen.
 • Duim omHeech
  Geen bijzonderheden.
 • Zuivel terug in Heeg
  Geen bijzonderheden.

 

 • Begraafplaats
  Geen bijzonderheden.

 

 • Zendmast ‘Anders’
  Geen bijzonderheden.

Rondvraag

Boudewijn: mail PBH graag ook naar mailadres: boudewijndijkstra@icloud.com.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.50 uur de vergadering.

De volgende vergadering is woensdag 30 november 2016 om 19.30 uur in It Heechhus.  (Was 29 november maar wordt een dag verschoven.)