22 december ’14

Aanwezig: Hans, Douwe V, Anneke en Marijke

MKG afwezig: Douwe C, Herman en Ale

Opening en mededelingen door de voorzitter

Herman heeft het zo ongelooflijk druk met zijn werk dat hij niet toekomt aan PBH en het graag voor onbepaalde tijd op een zacht pitje wil zetten. Dat is heel begrijpelijk, we zijn allang blij dat hij wil blijven en nemen zijn werkzaamheden over. 

Ingekomen en uitgaande stukken

Buurt vereniging “it earste hoekje” heeft geld gekregen voor het realiseren van een speel en ontmoetingsplekje.

Antonius sikehûs factuur AED trainingen. We hebben 4 AED’s er is een groep van ca. 40 mensen die daarbij aangesloten zijn. Hans Kuperus die geeft de trainingen PBH betaald deze.

De brieven over de verhoging van de liggelden gaat de deur uit.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

Notulen vorige vergadering.  November goed. BOK.

Notulen okt goed.

Bespreekpunten.

Er zijn activiteiten bij het strandje en de passantenhaven, hoe kan dat?

  • Het is wat in een stroomversnelling gekomen. Het blijkt dat Mevr. Heeres ineens heel snel aan het werk gegaan is. De werkzaamheden zijn in fases verdeelt, de 1e  fase betreft het uiterste eind van de haven waar de grote schepen komen te liggen. Op de kopse kant is nu een realisatie van een grote aanlegsteiger gaande. 2e fase gaat over het opwaarderen van het strandje en de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen, boulevard en een ijsbaan. 3e fase is, het nieuwe deel van de haven, waar parkeerplaats was. Douwe Attema voert het werk nu uit. De haven blijft deze zomer open. Er worden hekken geplaatst tegen overlast.
  • Wsh gebouw gaat in jan beginnen.
  • Er komt een doorstroming in de pier van het strandje, aan de pharshoeke kant, die het water van het strandje kan verversen.
  • Dat zou een grasveld worden volgens Heeres. Wij willen dat het bestraat gaat worden. We staan erop en blijven erbij. Mevr. Heeres heeft het steeds uit de plannen gekieperd maar wij blijven opkomen voor deze functie temeer ook omdat het een multifunctioneel karakter krijgt. Als het bestraat wordt kan het timmerdorp erop, er kunnen wedstrijden gehouden worden als Beach volley, enz. Verlichting van het oude toilet gebouw zou gebruikt kunnen worden. Wij blijven ervoor vechten.
  • Doordat het hele verhaal nogal wat tijd heeft gekost zijn er veranderingen die nu opnieuw gekeken moeten worden. De tijd heeft e.e.a. aan regels en veranderingen ingehaald en deze zullen opnieuw bekeken moeten worden. Later hierover meer.

Als we het hebben over de lokale kringloop in ons dorp dan hoort zorg voor elkaar er ook bij. Geen medische zorg maar “omtinken om inoar”.  Zijn er mensen die buiten de wal en het schip vallen, die sociaal in een isolement zitten of financieel zo krap dat ze een beroep moeten doen op de voedselbanken.  Het is een logisch gevolg van de dorpsvisie dat we ook duurzaam met onze bewoners omgaan. Hoe brengen we dit in kaart?

Oudega doet al zoiets, is er een klus of zorgbehoefte, dan hebben zij mensen klaarstaan.

Contibutieplan. Concreet plannen maken a.u.b. de tijd begint te dringen.
Douwe heeft de brief van Herman gekregen. Douwe maakt de tekst korter, Marijke maakt het leuk en gaat 1000 laten drukken.
Hoe kunnen we de verspreiding en ophaal actie aanpakken? We hebben 7 bestuursleden. 900 deuren. Als we Johan vagen de briefjes met een pen rond te brengen.  Dan halen zij ze op een zaterdag op. Deur aan deur.  Treffen wij de mensen niet, lever ze in bij speciale bussen of adressen of via de website. Datum plannen in maart, waarop we dat doen, Hans kijkt even. We plannen ons etentje na dit gebeuren als toetje of als goedmakertje.

Nieuw bestuurslid nodig?

Marijke stelt voor om iemand te gaan vragen en heeft iemand op het oog.

Heegpromotie. Financiën. Anneke had al eerder aangegeven dat HP ons voor een bedrag op de begroting heeft gezet en ervan uitgaat dat dit ok is. Hans heeft van Kees Alberts te horen gekregen, dat HP graag weten waar ze aan toe zijn.

Wij zijn het met de hele gang van zaken niet eens, we denken dat op z’n minst het de vraag waard zou zijn. Dat automatisch wordt aangenomen dat PBH mee betaald en dat zelfs het bedrag bepaald is vinden wij niet een goede gang van zaken. Dat ten eerste, dan hebben we het over het bedrag. Hierover moeten we toch een hele poos in overleg willen we eruit komen. Wij denken dat het zomerprogramma voor, vooral voor ondernemers lucratief is en daardoor vinden wij ook dat het bedrag wat zij betalen groter mag zijn. Wij vinden het heel fijn te horen dat ook onze bewoners van het zomerprogramma genieten en dus willen wij zeker bijdragen. Vooral het timmerdorp willen we ondersteunen. Daardoor zijn we uitgekomen op de volgende verdeling.
Timmer dorp € 500 rest programma €1000. Met een eventuele garantie van € 500 voor het timmerdorp.

Visie

Er is een groep kinderen van het technasium van het Bogerman bezig geweest met een klimaatspel op basis van onze dorpsvisie en de 5X beter bezig regels.

Sylboade/website

Vernieuwde website!!

Rondvraag