21 december

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg

Datum: 21 december  2015 Tijd:19.30 uur Plaats: Heechhûs

Aanwezig: Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra, Marijke Witbraad, Douwe Cnossen en Hans Ringnalda
Met kennisgeving afwezig: Rommy Veldhuis en Anneke Bakker

Opening en mededeling voorzitter

Om 19.30 opent de voorzitter de vergadering.

Ingekomen en uitgaande stukken

Milieustraat

Tijden zijn overgenomen van PBH en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Openingstijden worden maandagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur en woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur. Publicatie wordt door de gemeente gedaan

Jaarvergadering

De coöperatie wil een ledenvergadering gaan houden op woensdag 10 februari. Is het een idee om ook de jaarvergadering van PBH te houden. Bij nader inzien is een maand later beter  om de avond beter voor te bereiden en meer mensen te trekken. Voorstel is nu woensdag 9 maart. Hans komt met een voorstel voor deze avond.

Plastic inzamelen

Marijke komt met de vraag of het inzamelen van plastic ook lucratief is. In Oudega wordt dit al gedaan. Omrin kan deze fractie goed verwijderen, maar bij de bron scheiden is natuurlijk goedkoper.

Marijke gaat na wie het in Oudega verzamelt en wat de verdienste is.

Notulen vorige vergadering/actiepunten

De notulen van de vorige vergadering  worden tekstueel en inhoudelijk zonder aanpassingen aangenomen. Er staan nog wel een paar actie open:

  • Vraag beweegtuin, actie Rommy
  • Douwe is bij Henk vd Molen geweest. Rekening 2014 is afgerond. Wel kwam naar voren de slechte staat van de walbeschoeiingen aan de Molefinne en achter Talma.

Actie Hans: doorgeven aan Erik Visser

  • Douwe wil graag de gegevens van mevrouw Voolstra (gemeente) – actie Hans

Bespreekpunten

Theresia Koning (OVH) heeft een aantal punten aangedragen. Een paar kunnen zij rechtstreeks aan de gemeente doorgeven. Daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke belangen en komen bepaalde onderwerpen bij beide organisaties op de agenda. Voorstel om met een delegatie overleg te voeren om een en ander te stroomlijnen.

Actie: Marijke nodigt een delegatie van OVH uit voor de vergadering van donderdag 21 januari.

Voorstel Hans wordt besproken

Na het lezen ervan komen de reacties.

  • App en mail is handig, maar boodschappen op de persoon of personen moeten niet via deze kanalen worden gecommuniceerd;
  • Bestuurslid is vrijwilligerswerk, moet leuk en uitdagend zijn;
  • Ieder bestuurslid heeft kennis van de dorpsvisie met de 5 keer beter bezig regels en dat de werkgroepen vanuit deze visie zijn ontstaan;
  • Expertise omtrent iedere individuele werkgroep lig bij de contactpersoon namens PBH of de andere werkgroep leden;
  • een ieder draagt de visie op zijn eigen manier uit binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft, er zijn geen verplichtingen;
  • Het voorstel is een eerste aanzet om tot betere afspraken te komen en betrokkenheid richting de werkgroepen te vergroten;

Voorstel is aangepast en toegevoegd aan het verslag. Tijdens de volgende vergadering zal dit punt wederom op de agenda staan.

Rondvraag:

Douwe Cnossen: afzetten speelterrein, WSH/Tjotter gebouw. Dit is ter sprake geweest tijdens het laatste overleg Passantenhaven. Afzetting staat in de notulen en zal worden geplaatst desnoods in samenwerking met PBH.

Kaalslag Ald Skatting

Marijke Witbraad: spreekt haar ongenoegen uit over de manier waarop een en ander tot stand is gekomen. Reden gemeente toegevoegd aan de notulen. Verzoek aan Erik Visser en Gosse de Jong tot een alternatieve beplanting eventueel in overleg met de tuingroep (Anneke) – actie Hans

Voorzitter Hans Ringnalda

Actielijst

Nummer Actie Wie Gereed
1 Drempels ‘t Fabriek Hans Is nogmaals gemeld
2 Etentje bestuur en afscheid Herman Marijke/Anneke 21 januari
3 Inzamelen plastic Oudega Marijke 21 januari
4 Beweegtuin Rommy 21 januari
5 Walbeschoeiing Molefinne/Talma Hans december
6 Voorstel jaarvergadering Hans 21 januari
7 Delegatie OVH uitnodigen Marijke december
8 Kaalslag Ald Skatting Hans december