20 Juli

Notulen bestuursvergadering PBH

Donderdag 20 juli 20.00 uur.

 

Aanwezig:

Hans Ringnalda, Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra, John van der Velde,

Anneke Bakker en Tineke Zuurveen.

 

Afwezig: met kennisgeving Douwe Cnossen.

 

Opening/vaststellen agenda:

De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.

 

Vaststellen agenda:

Zonder op- en aanmerkingen wordt de agenda  goedgekeurd.

 

Notulen bestuursvergadering 1 juni:

Met dank aan de notuliste worden de notulen van 1 juni goedgekeurd.

Er komt nog aanvulling op het financiële verslag PBH jaarvergadering 2017.

van Douwe V.

 

 

Ingekomen stukken:

Excursie Groene loper: doorgestuurd naar Lucie van de Tungroep.

Er is nog geen reactie van Lucie ontvangen.

 

Mei de doar in Hus.

Informatie van de gemeente SWF. Komen we misschien nog op terug.

 

Initiatief voorstel antenne beleid.

Deze groep is heel goed bezig. Momenteel heeft de groep een initiatief voorstel.  Ze hebben  nauw contact met de gemeente die bezig is met een ander beleid.  Meer dorpen worstelen met dit onderwerp. Er wordt gestreefd naar samenwerking.

Mochten wij nog aanvullende info hebben, graag!

Het is een gevoelig onderwerp. Gemeente, Provincie en zelfs Brussel bemoeien zich hiermee.

 

Leegstand Harinxmastraat:

In een gedeelte van de winkel van Bergstra komt, zoals de plannen nu zijn, volgend seizoen een soort zomer/informatie winkel. Deze winterperiode kan het zorgvuldig voorbereid worden.

 

Steunbetuiging glasvezel Friesland:

Ter info:

Kabelaanleg in witte gebieden. Wil PBH meewerken om spreekbuis te zijn voor  kabelnoord wat betreft aanleg van glasvezel in witte gebieden?

Wij gaan hier niet op in.

“Wil men dit aan de man brengen” en meer info verstrekken?

Tip: Houdt een informatie avond voor de burgers in dorpshuis of i.d.

 

Terrein Foekema:

Het terrein, op een bijzonder mooie plek in Heeg,  ligt er nu triest bij. Geen mooie vaar-binnenkomst van Heeg. De gemeente moet het terrein voor 01-2018 bouwrijp maken vanwege de subsidie, uit de “Friese Meren pot”.

Wie trekt deze kar?

Er zijn bedrijven aangeschreven voor het bouwrijp maken maar volgens de gemeente zijn die  te duur.

Voor de zomer zal het terrein netjes gemaakt worden. (dat is nog niet gebeurd!)

Op dit onderwerp komen we vast terug.

 

 

Te bespreken:

Duim omhoog:

Duim omhoog is voor Heeg afgehandeld. Er zijn meer dorpen die hier belangstelling voor hebben. Begrijpelijk daar er steeds minder openbaar vervoer is.

De groep “Duim omhoog” informeert hun graag.

 

Nog belangrijke zaken raadsvergadering?

Motie van wantrouwen van de partij GBTTL.

Zij gaan er niet mee akkoord dat Workum een bijzonder mooi sportcomplex gaat bouwen waarbij de gemeente een te groot bedrag jaarlijks subsidieert. Er zijn meer dorpen, o.a. Heeg, die smeken om een grotere sportzaal.

En:

Woonvisie:

De gemeente mag in 2018 1500 woningen bouwen. Deze moeten niet opgeslokt worden door Bolsward, die amper bouwgrond, heeft en Sneek. Er zijn meer dorpen/stadjes in deze gemeente.

 

Plan Glijbaan strandje:

Dit Plan van Dick Schrama is door de gemeente positief ontvangen.

Dick succes met de verder uitwerking.

 

Coöp nieuwbouw Heeg?

Er gaat een gerucht dat supermarkt COOP  wil verplaatsen naar de Los Wal naast Talma State.  Plannen zijn in een begin/onderzoek fase.

 

Compensatie slechtweer voorziening Gouden Bodem.

Er is de bevolking van Heeg en ook de bungaloweigenaren een slecht weer voorziening met zwembad (je) beloofd bij het realiseren van het Gouden Bodem project.

Omdat dit er nooit gekomen is, beloofde men Heeg.

300.000,– gulden, als er op dit gedeelte van het Gouden Bodemplan gebouwd zou worden.  Het bestemmingsplan veranderde en nu mogen daar  luxe recreatiewoningen komen.

Tadema had de grond in bezit maar ging failliet.

Zij verkochten de grond aan de gebroeders Attema. (2013?)

Tijdens deze transactie schijnt het beloofde geld verdampt te zijn.

We zullen verschillende instanties, gemeente, vereniging van eigenaren van de Gouden Bodem, Attema benaderen voor meer info.

 

Concert:

In 2018 wil Heeg een gevarieerd muziek spektakel houden ergens, poelen 1ste eiland?,  op het water rondom Heeg.

Men is er druk mee bezig. Wil iemand van PBH helpen bij de voorbereiding?

Wij vinden dit een vraag voor Heeg promotie maar ik heb tegen Hans gezegd dat ik bereid ben te assisteren.

 

w.v.n.t.t.k.

John:

**Vuilcontainers recreatie welke in het dorp staan, kunnen die vaker geleegd worden?

(plaatselijke bevolking gebruikt ze ook!)

Vraag voor de gemeente.

**Bordje verboden in te varen bij strandje is weg. Waar??

Theo Speerstra vragen.

**Iets gehoord van de kleding bus?

Nee.

**Is er een foto voor op de affiche?

Niet een geschikte. John zorgt zelf voor.

 

 

Boudewijn:

Mag een Heegemer bewoner gratis zijn boot onder de betonbrug naar het eiland leggen? Hij heeft nu ook een behoorlijke bijboot er bij liggen. Andere bewoners moeten betalen.

Wie handhaaft dit? PBH niet. We kunnen het wel doorgeven.

 

Werkgroepen:

Tungroep,

Is bezig het plan wat gepresenteerd is aan de burgers, verder uit te werken.

 

Energiegroep:

Deze groep is in overleg met Hoora om het dak van hun loods geschikt te maken voor de zonnecellen.

 

Aandachtspunten PBH:

Een goede ledenadministratie.

Huishoudelijk reglement bijwerken.

Personen vragen voor nieuw bestuurslid in PBH.

(we hebben een lijstje)

 

Volgende vergaderingen:

Donderdag 14 september       20.00 uur.

Donderdag 19 oktober           20.00 uur

Donderdag 26 oktober           20.00 uur ?? overleg met PB Oudega en Gaastmeer.

Donderdag 30 november       20.00 uur.

 

Degene die op vakantie gaat heel veel plezier.

 

Groet, Tineke ZW.