15 September

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH
Vergaderdatum 7 juli 2016
Onze referentie DJV/
Datum 15 september 2016
Bijlage(n)
Pagina 1/1
 

Notulen

 

 

Interne adrescode                    Doorkiesnummer
Aanwezig Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra, Anneke Bakker en Douwe Vermaning

 

Afwezig Douwe Cnossen
Kopie aan
Van Vermaning, D.J. (Douwe)

 

Opening / vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Speciaal aan Gerben Postema en  Idske Koopmans van de werkgroep “Zendmast anders” (Sendoars).

 

Zendmast anders.

 

Gerben Postuma en Idske Koopmans leggen uit waarom deze werkgroep in het leven is geroepen en waarom het belangrijk is dat een dergelijke mast niet in een bewoond gebeid komt te staan. We hebben met hen een goed gesprek gehad. Een belangrijke werk(zorg)groep die wij van harte ondersteunen. We hebben afgesproken dat zij niet onder een visie werkgroep vallen, omdat ze dan een start kapitaal krijgen en daarna moeten zorgen voor hun eigen financiën. Deze groep heeft echter geen inkomsten. PBH heeft aangegeven dat deze werk(zorg)groep valt onder het algemene belang van Heeg. Waar de zendmasten ook komen het mag de gezondheid van zijn inwoners niet in gevaar brengen. Wij gaan deze zorggroep dan ook financieel ondersteunen. Gerben zal een globale begroting maken. Wel zullen de 5 keer beter bezig regels worden toegepast, wanneer er nagedacht gaat worden over de vorm, constructie en plaats van de masten. Bovendien is afgesproken dat Gerben als woordvoerder optreedt naar buiten toe (pers e.d.).

Op 12 oktober komt Dr.Ir Leendert Vriens om 20.00 uur in ’t Heechhûs. Hij zal de belangstellenden informeren over Elektrische Magnetische Velden (EMV), de gezondheid en welke  risico’s er zijn.

 

Tijdens het overleg met Gerben en Idske komt Anje Kuik Stuurwold binnen. Zij wil graag een werkgroep “Mooi Heeg” oprichten. Helaas was haar afspraak door de voorzitter vergeten. Haar gezondheid liet het echter niet toe om langer te blijven. In de volgende vergadering zal ze aanschuiven.

 

Gerben en Idske verlaten rond 20.30 uur de vergadering met de wederzijdse toezegging elkaar op de hoogte te houden.

 

 

 

Vaststellen agenda

Zonder op- en aanmerkingen vanuit het bestuur stelt de voorzitter de agenda vast.

Notulen bestuursvergadering 7 juli 2016

Met dank aan de notulist worden de notulen van de bestuursvergadering per 7 juli 2016 goedgekeurd.

 

Duurzaamheidsmarkt

Op zaterdag 29 oktober is er een duurzaamheidsmarkt waar naast alle werkgroepen en bedrijven Plaatselijk Belang Heeg ook vertegenwoordigd is. De voorzitter is de hele middag aanwezig.

 

Duurzaam Heeg

De voorzitter ligt toe. Er is al veel gepraat en geschreven over Duurzaam Heeg, maar er is nog nooit overleg tussen de verschillende partijen geweest. Dat er dan ruis en onbegrip op de lijn ontstaat is vrij logisch. Want volgens PBH en de visiegroepen willen we allemaal hetzelfde, Heeg als duurzaam dorp op de kaart zetten.

PBH was en is nog steeds voorstander van het feit dat er iets moet veranderen binnen de structuur PBH en de diverse visiegroepen die er zijn en mogelijk nog komen. We zijn geen voorstander van een tussenbestuur, die tussen  beide partijen gaat zitten. Wij zien meer in een zelfstandig orgaan, dat al min of meer bestaat onder de naam Duurzaamheeg.nl. Gaat dit echter een vereniging of stichting worden, hoe past Coöperatie Duurzaam Heeg daarin en welke visiegroepen vallen onder Duurzaamheeg en welke onder PBH. Vragen die nog moeten worden beantwoord en waar we met Anton, Lucie en Marijke over willen praten.

Er volgt een vergaderverzoek.

Op verzoek van Anton graag na de duurzaamheidsmarkt.

 

Túngroep Heeg

Loonbedrijf Attema start binnenkort met de herinrichting van het plein voor ’t Heechhûs.

 

Groenvisie Heech

De Groenvisie Heech is opgesteld door Lucie Gelderblom en Freya Zandstra. In week 39 worden in het bijzijn van de voorzitter de gesprekken met de gemeente weer voortgezet. Wordt vervolgd.

 

Geen mededelingen rond de ander visiegroepen.

 

Actieregister

Het actieregister wordt integraal besproken. Er zijn nog enkele openstaande actiepunten.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering.

De volgende vergadering is dinsdag 25 oktober 2016 om 19.30 uur in It Heechhus.  (Was 20 oktober, maar valt in de Herfstvakantie)

 

Anje Kuik Stuurwold (Mooi Heeg) en Dick Schrama (blauwalg), zijn uitgenodigd, maar zijn  beide  verhinderd. Zij zullen in de vergadering van 17 november aanschuiven.