Januari 2013

Notulen:28-01-2013 Bestuursvergadering PBH 19.30 HH
Ale, Douwe, Anneke, Hans, Herman en Marijke

Opening en mededelingen door de voorzitter.
Om negen uur komen de mensen van de twee visiegroepen, eerst Janke en Lucie daarna de energiegroep,  voor die tijd moeten we een aantal punten bespreken.

Ingekomen en uitgaande stukken met reacties.

Himmeldei, er is een oproep voor het organiseren binnengekomen. Ale gaat in overleg met de gemeente. Douwe gaf aan dat de Himmeldei bij ons vaak met bootjes gedaan wordt en in verband met het broedseizoen heel vroeg gedaan moet worden. Dit is logisch maar heel onhandig omdat alle boten dan nog op de kant liggen, wat betekend dat je de juiste boot tussen de anderen uit moet plukken. In hoeverre is het broedseizoen leidend is de vraag.

14 januari was een uitnodiging voor overleg over historische wandelpaden in de gemeente. Hier is niemand van ons bij geweest.

Ingekomen is een spreadsheet van onze dorps coördinator, hierin heeft hij onderwerpen opgenomen die tijdens onze vorige gezamenlijke vergadering besproken en genoteerd zijn. Hij heeft elk onderwerp een actiestatus gegeven. Sommige zaken zijn afgedaan/ afgehandeld, anderen krijgen de status“ loopt”. Dit is niet volgens afspraak. We hadden duidelijk aangegeven een eindtijd te willen zien. Bv. Voor het volgende seizoen, over drie maanden enz. . We moeten contact met Erik opnemen om, dat wat loopt, in een tijdpad uit te zetten.

Via de mail hebben we projectplan “de zuivel terug in Heeg?” en de ”dorpstuin” gekregen. We hebben het vandaag gekregen dus vast niet iedereen heeft het kunnen lezen. We gaan hieruit later, punten bespreken.

Notulen: goedgekeurd.

Bespreekpunten.
Anneke en Marijke zijn bij de commissievergadering geweest over het plan van de gemeente om van de Skatting een 60 km weg te maken. Dorpsbelang Oudega heeft spreektijd gekregen, we hebben de tekst kunnen lezen, goedgekeurd en we ondersteunen deze van harte. Als eerste zijn alle commissieleden gehoord. Er is in de gemeente een aantal gevaarlijke verkeerspunten, hier is een oplossing absoluut nodig. Steeds wordt aangegeven dat er heel weinig geld is, prioriteiten stellen is nodig.

Ook horen we dat de Skatting weinig prioriteit heeft.  Maar Mevr. Akkermans, de betreffende wethouder, verdedigt het voorstel met het argument dat ze van de overheid richtlijnen gekregen heeft voor het categoriseren van de wegen. Dat daaruit duidelijk blijkt dat de Skatting een 60 km weg hoort te zijn. Als we haar horen zijn we bang dat ze bij haar besluit blijft, maar luisteren we naar de raad dan maken we grote kans dat het onderaan op de prioriteitenlijst komt.

Hans en Anneke zijn bij de commissievergadering geweest waar de milieustraat besproken is. De raad is blij met de initiatieven van de dorpen en ondersteunen dit. De milieustraat blijft (voorlopig)open. Wel moeten openingstijden op elkaar afgestemd worden, het idee hierachter is natuurlijk zo min mogelijk personeel op deze dienst te zetten. Het plan om drie dagdelen open te zijn lijkt ons voldoende.

Erik Visser zou contact leggen met Sjoerd en iemand van de gemeente over de liggelden. Dat is nog niet gedaan, dus ook deze zomer blijven de liggelden ongewijzigd.

2 februari van 13.00 tot 17.30 is er door de energiegroep een energiemarkt georganiseerd in het HH. Hier wordt ook het visieboek gepresenteerd aan het dorp én aan wethouder L.P. Stoel.

PBH heeft een eigen stand. Er is een presentatie over de dorpsvisie gemaakt deze zal op een monitor draaien, er zit muziek onder. Er is opdracht gegeven twee posters te maken van de voorkant van het boek. Donderdag of vrijdag kunnen we 50 boeken halen. Het moet allemaal heel snel en is last-minute werk bij Empatec. Alle bestuursleden hebben zin hierbij aanwezig te blijven. We maken dus geen rooster. Ale kan, jammer genoeg, niet aanwezig zijn.

Protocol diverse bestuurstaken.
Mevr. Meier krijgt nog steeds post. Blijkt dat we, naast het wijzigen van KvK gegevens voor een voorzitter én secretaris, ook een nieuw postadres aan moeten maken. Hadden we het maar geweten dan hadden we het natuurlijk gedaan.

Wij leren hieruit het volgende; Zorgvuldig en uitgebreid overdragen van bestuurstaken is een voorwaarde, daarnaast is het een misschien idee een protocol te maken. Om dit te soort slepende en vervelende zaken te voorkomen.

Begraafplaats
Er zijn de afgelopen jaren drie plekken aangewezen voor een nieuwe begraafplaats deze zijn ook alle drie afgewezen. PBH gaat de gemeente op de hoogte stellen van de urgentie met een officiële brief.  Deze gaat naar het College en” team steden en dorpen”. Ondertussen gaan we met de begrafenis- vereniging en Heslinga in overleg. Ook vragen we hen om de brief te ondertekenen.

Voorjaarsvergadering
Sjoerd melde dat we een voorjaarsvergadering moeten plannen. Deze werd voorheen in april/ mei gehouden. We besluiten de voorjaarsvergadering 2013 op 8 mei te houden. Het tweede deel is geheel voor de visie. We zullen de diverse groepen vragen zich te presenteren en willen het boek bespreken.

Lucie heeft een aantal bestuursleden gevraagd een urenregistratie bij te houden vanaf september tot februari. Dit is nodig voor het aanvragen van subsidie.

In het projectplan is omschreven dat PBH €3000 gaat bijdragen, dit bedrag willen we gaan bespreken voordat we toezeggen. We willen richtlijnen opstellen voor de uitgaven van PBH. Misschien kunnen we de 5Xbeterbezig regels hiervoor gebruiken. Aan de hand van de richtlijnen nemen we een beslissing.

Vanuit de visiewerkgroepen schuiven Janke en Lucie aan.
We hebben vandaag, daarom heeft nog niet iedereen het gelezen, een projectplan voor “zuivel terug in Heeg?” en voor “de dorpstuin” gekregen. Het schrijven van het project moest snel en duurde toch iets langer dan gepland.

Het plan “zuivel terug in Friesland “liep al hier en daar en hier zijn wij bij aangehaakt. Het idee is de dorpslandbouw terug te brengen in eigen dorp/gemeente. Ander dorpen/gemeenten zijn hier ook mee bezig. Niet alleen voor ons, ook voor onze gasten, een aantrekkelijk idee. In het voorstel is een financiering opgenomen. Vanuit de enquête is een werkgroep in het leven geroepen. De enthousiast gemaakte en prachtige plannen, zijn uitgewerkt en op papier gezet. Deze officiële plannen zijn ook gemaakt om subsidie aan te vragen. PBH wil graag officiële aanvrager worden. Dat betekend dat PBH eigenaar is en dat projecten onder supervisie van PBH vallen. Dat is gezien het ontstaan van de groepen logisch.

PBH heeft vragen over het bedrag. Wij moeten het kunnen verantwoorden. Er zijn twee vragen; Is het bedrag eenmalig? Is er een vervolgtraject.

We willen overleggen, hoe om te gaan met toezeggingen en hoeveel geld we toezeggen. Hiervoor hebben we informatie nodig. Hoe levensvatbaar het plan is en hoe het er over bv 5 jaar uitziet bepaald of en hoeveel we gaan bijgedragen. Hoe ziet het plan er in de toekomst uit? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat PBH straks problemen krijgt omdat er niet goed nagedacht is over de toekomst. Het is belangrijk voor de waarde van het project. Lucie en Janke zeggen toe dit plan vast te leggen in een beheers constructie, er zijn al mensen mee bezig.

Lucie legt uit dat PBH moet nadenken over hoe nu verder. Gaan we verder onder een gezamenlijke naam, een eigen naam of onder PBH? Moet elke groep een eigen site, een gezamenlijke of onderdeel worden van PBH?

PBH wil eigenlijk in elke groep een bestuurslid plaats laten nemen. Wie wil er in de dorpstuingroep?

Tijdens de voorjaarsvergadering zijn er 5 groepen gemaakt deze gegevens kun je gebruiken voor het maken van een nieuwe groep.

Janke gaat Anton vragen of en welke domeinnaam hij geclaimd heeft voor zijn energiegroep. Misschien kunnen we die gebruiken voor alle groepen. Voor de voorjaarsvergadering van 8 mei is er meer te vertellen.

Lucie verteld dat de provincie een duurzaamheidskrant heeft.  Er is een vraag gekomen of Heeg ook interesse heeft om hierin te staan?
Natuurlijk hebben we dat, mits het geen advertentie is en er dus kosten tegenover staan. ze mogen contact opnemen met Hans.

Dan komt de energiegroep binnen, ze hebben net vergaderd. Zij vertellen kort over de energiebeurs. Ze komen met prachtige voorbeelden van wat er deze middag gaat gebeuren. Ze hebben €1500 kosten gemaakt en vragen of PBH de rekening betaald. Dat zeggen we toe. De rekening kan naar Sjoerd. We bespreken verder hoe het visieboek aan Stoel gepresenteerd wordt en verdere inbreng PBH.

We wensen iedereen heel veel succes en maken een afspraak voor een vervolg bij de vergadering van 25 maart.

PBH gaat verder.
25 februari is de eerstvolgende vergader datum, kan nodigen we “stichting de Draei uit. Misschien ook iemand van de visiegroep? Ook heeft het HH gevraagd of ze mogen aanschuiven.

Rondvraag:

Marijke: De emailadressen zijn zo onhandig lang, mag dat veranderd worden? Dat mag, dat gaan we Sjoerd vragen. Is het goed dat we gaan nadenken over een nieuw logo of het op pimpen van het oude? Zijn er mensen die heel erg hechten aan het bestaande logo?

Hans heeft een noodkreet voor de hokjes. Het blijkt dat de mensen waar de hokjes bij op het erf staan niet bereid zijn te tekenen voor het verantwoordelijk zijn van wat er gebeurt in de hokjes. Is dit een streek van de gemeente? Ale, die hier veel van weet, legt uit hoe dit zit. Dan begrijpen we het allemaal wat beter. De vraag is nu; stel de hokjes moeten sluiten, wat moeten we de jeugd dan aanbieden. In IJlst en Woudsend is een jeugdhonk, hoe hebben ze dit daar geregeld? Ale zoekt het uit.

Actielijst:
Ale Himmeldei, doen we mee of niet. Ook gaat Ale IJlst en Woudsend benaderen voor informatie voor een alternatief van de hokjes. Ale status, overleg, Skatting.

Herman; overleg met begrafenisvereniging en Heslinga en opstellen brief voor de gemeente.

Hans; wil weten waarom er geen alert is uitgezonden bij het tragische overlijden van een Heegemer op het ijs. De dichtbij zijnde AED was die van de passantenhaven, maar er is geen melding gedaan.

Marijke stuurt de spreadsheet van Erik naar andere bestuursleden. Presentatie dorpstuin maken.

Marijke zorgt dat alles wat we voor de presentaties nodig hebben zoveel mogelijk klaar staat bij Sinne ICT vanaf 10 uur zaterdag ochtend. Dan gaan we stand bouwen. Laptop, monitor, boxen, whiteboard, lijst met namen van mensen die al een boek hebben.

Marijke gaat met Lucie overleggen of er een nieuwe groep gestart kan worden met als thema “fiets en wandelpaden”· Marijke; voorjaarsvergadering plannen, aankondigen in de Sylboade en agenda maken.

Sjoerd, email adressen aanpassen.

Volgende vergadering 25 feb. 19.30 HH