Februari 2013

25 – 2 – ‘13 PHB vergadering 19.30 HH Aanwezig: Hans, Herman, Anneke, Douwe en Marijke. Ale MKG afwezig.

Gasten van Stiching de Draei, ze komen praten o.a. over de kringloopwinkel. Sjoerd Joustra en Erik Visser welkom.

De kringloopwinkel moet sluiten. De gemeente heeft dit besloten omdat het te duur is op deze manier. In de bestaande situatie is er een vaste werknemer; twee via Empatec, rest vrijwilligers. Verdere kosten zijn de huur van het pand en er is nog een busje.

Eind dit jaar wordt het gesloten. Bestuur vd stichting heeft besloten dat de sluiting permanent is . Er zijn inmiddels wel een aantal particulieren en een andere stichting die aangegeven hebben geintresseerd te zijn.

Omzet is c.a.€23.000 dit is heel redelijk. Zomers c.a.€2.300 per maand

Kosten kunnen verminderen door andere ruimte en alleen vrijwilligers. Hans denkt dat er samenwerking gezocht kan worden met een van onze visiegroepen. Deze zijn al plannen aan het maken voor een verkooppunt met streekproducten en producten uit de dorpstuin, misschien is een combinatie mogelijk, we willen natuurijk graag de Harinxmastraat levendiger maken.

Kringloopwinkelmensen verzamelen reacties van mensen, als protest tegen sluiting. Dat zijn inmiddels heel wat, dat betekend dat het waarschijnlijk bestaansrecht heeft. De kringloopwinkel is al een begrip dat scheelt ook. Ook toeristen weten de weg te vinden.

Mochten we doorgaan in een andere vorm kunnen eventueel schappen enzo overnemen. Particulieren zijn ook al geinteresseerd Sjoerd gaat deze mensen verwijzen naar PBH wellicht kunnen we samen iets opzetten.

Hoe zit het met de aanvoer van goederen? Voor grote dingen, kunnen mensen bellen, vrijwilligers halen het op. Wat ze niet kunnen gebruiken gaat naar de gemeente. Stichting de Draai wordt ontbonden. Stichting ‘Dorp en bedrijf’ verhuurt bedrijfsruimte.

Afspraak: wij gaan overleggen en voor de zomervakantie of eerder ons antwoord geven.

Actiepunten lijst Erik.
Beheersovereenkomst Pharshoeke, strandje. Ligt ter toetsing graag voor de zomer afronden.

  1. Erik volgt de communicatie tussen Pieternel Heeres en Hans. Het wordt heel moeilijk. Johan Oost had op boot holland een plan zien liggen met woningen op zijn terrein en was hierover geraakt. Projectontwikkelaar durft nog niet blijkbaar. Verder kan en is er niemand die andere plannen heeft. De hand was geschud volgens Sjoerd. Ook de gemeente is zeer teleurgesteld in deze gan van zaken, de druk komt op de ketel omdat de eind datum in zicht komt.

Het zou mooi zijn als het toch doorgaat. Maar het wordt steeds moelijker. Er is nog een lijntje, maar ineens kwamen er weer andere eisen op tafel, en moest er weer worden uitgesteld. Vorige week vrijdag is er (weer)een deadline verlopen. Er is een eventuele nieuwe speler, maar als je denkt aan de tijd….

De plannen van de verenigingen en stichtingen Tjotter en WSH moeten wel doorgaan. Het geld hiervoor is er nog wel.

Tollewei /Breewar. Oversteekplaats plaats ligt nu over de Breewar. Op zich is dat niet zo vreemd. Mensen uit Talma moeten eerst over de stoep linksaf en dan over de Tollewei en de Breewar.

Fietspad naast de voetbalvelden moet later als het warmer is.

Trapleuning en opgang van ’t Eilân. Het is een officieel pad. Er is nog niets gebeurd. Het is helder dat deze plek nu aangepakt zal worden.

Walbeschoeiing. Sjoerd J verteld dat dit in de hele gemeente een probleem is. Ze zeggen niets toe maar weten wat er aan de hand is. Waar gaten zitten wordt aandacht aan besteed. Onveilige situaties worden aangepakt. MOR meldingen moeten gedaan worden door bewoners, wij doen dit natuurlijk ook. De beschoeingen hebben niet de hoogste prioriteit. Er is heel weinig budget en veel te doen dan gaat prioriteit naar afbrokkelende kades. Natuurlijke oevers en andere alternatieven zullen in de toekomst veel vaker voorkomen.

Overleg over liggelden. Overleg Antje Voolstra en Sjoerd is nog niet geweest. Zolang er geen overleg geweest is blijft alles zoals vorige jaren. Erik gaf aan dat PBH had aangegeven dat het niet zo’n haast had. Dat is deels waar omdat wij hadden aangegeven dat zonder overleg wij niet overgaan tot verhoging van de liggelden. En omdat niemand op verhogingen zit te wachtten………….

Harinxmastraat; op tafel ligt een uitnodiging voor as. woensdag overleg OVH, PBH onderwerp; evaluatie opwaarderen centrum.

Kruising de Skatting. Mooi zo laten. We gaan uit van de redelijkheid en verantwoordelijkheid van mensen. Reageer op elkaar en niet alleen op borden.

Bebording Osingahuizen is opgelost. Het is nu duidelijk wie voorrang heeft.

Gouden bodem. Het dossier is inmiddels enorm. Er is afgesproken en vastgelegd dat er onherroepelijke afspraak is dat Tadema drie ton uitbetaald zodra de schep in de grond gaat voor de bouw vanwoningen.  Naast woningen staat er een trailerhelling op het plan. Daar is bezwaar tegen gemaakt deze mensen hebben gelijk gekregen. Omdat de maatgeving niet aangetoond kan worden. De mogelijkheid moet opnieuw gewogen worden.  Hierdoor is er dus nog niet een rechtsgeldige bouwvergunning. Er is een heel stuk energie en tijd verloren gegaan. Het terrein ziet er niet uit. De gemeente kan niets doen om het terrein te onderhouden. De eisen gesteld voor eventuele gedwongen aanpak van de gemeente worden niet gehaald.

Jozefschool zal hetzelfde verhaal zijn. Tot 2016 wordt er niets gedaan. Er wordt ineens het idee geopperd dat dit wel een pracht plek is voor een begraafplaats. Maar vast niet groot genoeg.

De begraafplaats is bijna vol. De vorige plannen zijn allemaal niets geworden. Hier is een dringende actie nodig. Deze wordt voorbereid.

Strandje, voor uitbreiding hiervan is het een idee dit op te nemen in de plannen voor de dorpsvisie, als de andere plannen niet doorgaan. We zullen hiervoor misschien een groep moeten aanwijzen. We laten dit staan. Gaan intern bespreken.

Mededeling Erik, Osingahuizen voor de brug, gaan de grote essen weg. Eigenaar van de boerderij ernaast heeft een advocaat in de arm genomen. Er was geen tussen mogelijk te bespreken, dat is wel heel jammer.

Hartelijk dank voor de moeite en de tijd.

Agenda 25-2 ‘13

In de begroting voor de werkgroepen;  dorpstuin en zuivel is een bijdrage van PBH van €3.000 opgenomen. De totale begroting is ca. €40.000.

Wat doen we? We zijn het allemaal eens, natuurlijk moeten wij een financiele bijdrage geven. Maar hoever kunnen we gaan. Kunnen we onze uitgave verantwoorden naar het dorp en hoeveel kunnen we toezeggen? We gaan de komende jaren regelmatig zulke aanvragen krijgen en willen dit wel goed doen.

Het enthousiasme en de inzet van de groep is geweldig. De plannen zijn voor ons dorp, de beide locaties én voor een grote groep mensen een aanwinst. De toekomst is in de plannen gewaarborgd. De waarde voor het dorp is daarmee wel bepaald.

Graag zouden wij een soort verdeelsleutel bedenken die toepasbaar is op andere groepen en plannen. Sjoerd Ypma, onze penningmeester, zit bij de energie groep die halen we er even bij. Sjoerd denkt dat het belangrijk is dat PHB de begroting bekijkt en beoordeelt. Dat ook gekeken moet worden naar de toekomst, dit moet opgenomen zijn in de plannen. We kunnen een bijdrage geven daar is ruimte voor. Na overleg komen we uit op het volgende;

PBH wil begroting bekijken en beoordelen en mag van de plannen afwijken.

PBH kan 5% per project als opstart toezeggen met een max. van €3.000. Ook mag PBH hiervanaf wijken.

Janke en Lucie komen binnen als Heechhûs bestuur.

We vertellen ze eerst wat we net besloten hebben over een finaciele bijdrage.

Ook bespreken we kort voorgaande overleg over de kringloopwinkel. We leggen het de groepen voor om na te denken over een combinatie van plannen voor behoud van de kringloopwinkel.

HH, Janke komt eerst met een kort intro; er zijn drastische bestuursveranderingen geweest. Van drie personen naar 4 vrouwen. Elk heeft haar taak. Ze zijn begonnen met het overnemen van werkzaamheden en gaan  dit nu langzaamaan uitbreiden. De vraag is; waar is samenwerking mogelijk en wenselijk. Er zijn beleidsvoornemens om het HH rendabeler te maken. De laatste tijd floreert het niet. Personeelskosten was een heel grote post. Minke heeft ander werk. Er is geen vacature. Vrijwilligers moeten ingezet worden. Financieel komt er dan ruimte. Ook samenwerking met andere partijen wordt gezocht.

Er zijn een aantal plannen. Een deugdelijke sporthal is een duidelijke wens. Slechtweer voorzieningen, de buitenruimte als inrichting van de dorpstuin. De plannen voor de haven van Oost en de WSH, kan hierin opgenomen worden, de plannen voor het HH kunnen hierin misschien een rol spelen.

Vraag, zien wij als PBH kans op samenwerking? Waar kunnen wij elkaar te versterken. PBH gaat hierover nadenken.

We moeten een basis voor het HH bedenken waar een constante geldstroom van komt. Zoals het nu staat verdwijnen vaste punten, consultatiebureau, lyste byb enz.

Een sportzaal moet aan alle eisen voldoen niet alleen vollybal. Dus niet alleen moet de zaal hoger ook groter. Toernooikes en wedstrijden, worden overal gehouden maar nooit hier.

De beweging naar het HH is moeizaam. Hoe kan je dat verbeteren.

Idee; De toekomst van de Hokjes en het eventueel opzetten van een jeugdhonk?

We nemen afscheid en zeggen toe na te denken en contact te houden.

Notulen; goedgekeurd

Visie; visiewerkgroepleden van het eerste uur zijn niet met name genoemd in het visieboek. We schrikken ons te pletter. Zo onnadenkend is wel heel erg. We zijn dus niet kritisch genoeg geweest naar de tekst toe, we hadden er liever zelf niet in genoemd geweest. Hans heeft oprecht excuses aangeboden. Als compensatie heeft hij vermelding op de website én een heerlijke BBQ toegezegd.

Hendrik vd Veen, Wybe Douwe Cnossen, Epie gerritsma, Janke de Groot. Lucie Gelderblom. Tsjalle Reitsma, Dorine van den Beukel, Anton van wijk. Sorry.

It sân,  de auto’s van de schaatsers, belemmeren ambulance. PBH kan hierin geen rol spelen. Politie bellen zodra dit weer gebeurt.

Aed het idee is om nog een AED bij de sportvelden te realiseren. Kosten delen met de verenigingen. Ook it fabriek erbij betrekken. Wordt aan gewerkt.

Onze werkgroepen willen een centrale website maken. De naam hiervoor moet nog bedacht worden. Deze is nu ‘duurzaam Heeg’. Wat ons betreft mag dit zo blijven.

Kvk iedereen moet wederom formulieren invullen. Het compleet oude bestuur stond nog ingeschreven, terwijl er wel formulieren met veranderingen opgestuurd zijn. Het is ons een raadsel hoe dit zo kan gaan.

Anneke moet nog inleveren. (aub zo snel mogelijk)

Rondvraag; het is al laat we willen wel weg. Er komt niets meer.

Volgende vergadering is 25 maart met de visiegroepen. 19.30 in het HH