April 2013

22-4-’13 Notulen.
Hans, Ale, Sjoerd en Marijke aanwezig. Anneke en Herman MKG afwezig. Douwe afwezig.

Erik Visser actiepunten: er kunnen weer een paar punten van de actielijst geschrapt worden. De trap bij de brug naar ’t Eilân, deze is keurig opgeknapt. De oversteekplaats bij Talma, is helder voor iedereeen.  Walbeschoeiing ’t Fabriek wordt aangepakt. Dat wij kritisch zijn  en mensen aanspreken op gemaakte afspraken, heeft geleid tot de opmerking vanuit de gemeente dat in Heeg gezeurd wordt. Wij vinden het jammer dat er zo over ons gedacht wordt.  Wij nemen onze taak serieus en voor het optimaal houden van de leefbaarheid in ons dorp, durven wij mensen hierop aan te spreken.

Grondstoffen rotonde: overleg met Stoel wacht op nieuw datum voorstel. Kan ook in het BOK overleg.

Actielijst: Hans moet de brief voor aanvraag van veranderingen bij het dorpshuis/tuin, nog schrijven.

AED tennisvereniging heeft nog geen financiële toezegging gedaan voor een bijdrage. ’t Fabriek moet ook nog benaderd worden.

Notulen goedgekeurd. 

Bespreekpunten:

Voorjaarsvergadering: Marijke gaat inventariseren of de werkgroepen zich voorbereiden voor een presentatie van ca. 20 minuten.  Wij kunnen de presentatie die ook tijdens de energiebeurs gebruiken als inleiding.

Kascommissie: Ale gaat eruit, Anne de Hoop komt erin.

Projectplannen Heeg:  Ale en Kees A hebben een opzet gemaakt voor een brief, waarin we onze teleurstelling en zorg uitdrukken over het verloop en de uitslag van de plannen voor Heeg. Deze gaat in eerste instantie naar het college. Afhankelijk van de reactie kan hij ook nog naar de raad gestuurd worden. Er wordt in de brief ook een oproep gedaan de plannen uitelkaar te trekken en afzonderlijk van elkaar te realiseren. Gekeken moet worden of hier subsidie voor is. We gaan door met het maken van plannen voor Heeg.

Het HH geeft aan de plannen voor de jeugd en de Hokjes over te willen nemen. Hiervoor geven wij akkoord, we denken dat zij goed in staat zijn een alternatief te bieden.

De wandelpadengroep heeft de eerste bijeenkomst achter de rug. De groep heeft bestaansrecht en zet enthousiast uiteen met plannen voor een wandelpad naar Gaastmeer. Er wordt binnenkort contact opgenomen met landeigenaren. De drie groepsleden zitten vol plannen en verhalen. Epie zet verslagen en andere documenten in de dropbox en houdt via Marijke contact met PBH.

De kringloopwinkelgroep is ook voor het eerst bij elkaar gekomen. Een vijftal vrouwen gaat onderzoeken of er vrijwilligers gevonden kunnen worden die uren kunnen inzetten. Dit wordt gezocht bij de creatievelingen onder ons, die wat willen aanbieden, maar ook uren beschikbaar stellen. Ook wordt onderzocht welke locatie geschikt is. PBH geeft aan de voorkeur te geven aan een pand in de Harinxmastraat boven het HH.

BBQ: hans heeft toegezegd een BBQ te organiseren ter compensatie voor het niet bij name noemen van vrijwilligers van het eerste uur in het visieboek. Waarschijnlijk heeft Marijke bij de opmaak een deel weggelaten/vergeten. Dit is natuurlijk onvergeeflijk en heel erg jammer. Misschien kunnen we het deels op deze manier vergoeden.

Visie: het wordt steeds meer duidelijk welke zaken PBH nog moet regelen voor de visiegroepen. Financieel zien we dat de tuingroep een eigen rekening heeft geopend, onze bijdrage kunnen we overmaken. Vergaderkosten zijn nu ook voor de groep. Wij vragen een jaarlijkse terugkoppeling.

In de staturen voor een eventuele coöperatie/vereniging moet opgenomen worden dat in elk DB een PBH lid zit. Doel hiervan is rechtstreeks contact en visiebewaking.

4 en 5 mei herdenking: Ale heeft de basisscholen benaderd, deze zijn niet bereid tijd te steken in de plannen. Dit vinden wij zeer teleurstellend, vooral omdat er nu nog mensen zijn die uit eerste hand kunnen vertellen over de oorlog.

Actielijst: zie eerdere en de voorjaarsvergadering.

 

In overleg met Sybout wordt de BBQ gehouden op 14 juni van 17.00 tot 22.00

Volgende vergadering: 27 – 5- ‘13 19.30 HH