16 Februari

Notulen bestuursvergadering PBH

16 februari 2017.

 

Aanwezig: Hans Ringnalda, Douwe Cnossen, Anneke Bakker, John van de Velden,

Tineke Zuurveen.

Afwezig met kennisgeving: Douwe Vermaning en Boudewijn Dijkstra.

 

Opening vaststellen agenda:

Hans heet ons welkom en geeft onze gast Sander Nouta het woord en zijn laptop. (-; .

Sander geeft  duidelijke uitleg over het gebruik van de website.

Daarnaast heeft hij nog een schriftelijk draaiboek gemaakt.

Deze wordt ook nog naar ons toe gemaild. In nood wil hij ons altijd helpen.

Veel dank Sander.

 

Notulen worden goedgekeurd. Geen aanvullingen/reacties.

 

Ingekomen stukken:

Watts-app Buurtpreventie Nederland België.

Reactie gemeente, Eric Visser op gezamenlijk overleg Gaastmeer,Oudega,Heeg.

 

 

Te bespreken:

 

**Watts-app buurtpreventie.  John houdt zich hier mee bezig.

** Geen nieuws gemeente.

**Terras de Syl van Jonas.

Bewoners Heeg, vooral uit de Buterhoeke, ergeren zich aan dit terras.  Regelmatig zijn zij “opgesloten” met hun auto. Wanneer een restaurant bevoorraad wordt en het terras zit vol dan geeft dat echt een probleem.

PBH begrijpt het maar zij kan geen standpunt innemen. Gemeente geeft vergunning af.

Het terras wordt nu gedoogd er komt een nieuw beleid bij de gemeente over dit onderwerp.

**Communicatie en zichtbaarheid PBH.

John wil met de opening van het Watersport-seizoen, 22/04,  een kraampje voor PBH

Om PBH onder de aandacht te houden bij de dorpsbewoners. Hij wil dit samen met “Rwanda rises Foundation”(we gaan akkoord)

Vraag John: Moet PBH telefonisch bereikbaar zijn?

Vinden we niet nodig.

Facebook, Website en  stukjes in de Sylboade,  moet genoeg zijn

Groenplan:

Tineke is naar de vergadering geweest van Groenplan Heeg. Interessante foto’s gezien van Heeg in het groen. Er is de laatste jaren heel wat gerooid door de gemeente. Er moet meer groen in Heeg komen. Ook particulieren enthousiast meren voor een “boom in de tuin”.

Er is een voorlopig groenplan gemaakt. Hier kan elke bewoner van Heeg nog inspraak

in hebben. Reacties kunnen naar www.samensudwestfryslan.nl

Sud West Fryslan:

Anneke is naar deze vergadering geweest.

Onderwerp “underweiss nei 2018”

In het kader van Leeuwarden Cultuurstad in 2018

worden deze vergaderingen gehouden. Punt van gesprek was deze avond :

Elkaar betrekken bij de samenleving. Het accent van “elkaar” ligt vooral op mensen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking, ouderen, eenzamen. Denk aan elkaar.

Ho! Net yn ‘e Kliko:

Deze groep is bezig om met Heechspanning een pilot van “ hergebruik drinkbekers” te

introduceren.

Energie cooperatie:

Postcode roos Ottenhome is bijna actief. Volgende postcode project is Hoora. Bij de ledenvergadering van deze groep was veel opkomst. Het begint te leven in het dorp

“Goed zaak”!

Zendmast anders:

Geen nieuws.

Zuivel in Heeg:

Ook geen nieuws.

Pinautomaat:

Pinautomaat wordt verplaatst. Waarschijnlijk naar parkeerplaats bij Hotel de Watersport.

 

Punt Rondvraag:

** Belijning aan de zijkant van de rondweg.  Over het algemeen wordt er te hard gereden op deze 60 km weg.

**De gouden paling zit nog steeds niet op het kunstwerk en het licht doet het ook niet in dit kunstwerk bij  haven Heegerwal.

Ook staan bij de haven nog borden scheef en dit jaar wel graag kurken voor begrenzing zwemwater.

**Molefinne kent een doodlopende straat, mag daar een bord om dit aan te duiden?

Geldt ook voor weg naar de Gouden Bodem.

John heeft het al aangekaart bij de gemeente, eerste reactie was laconiek.

 

Volgende vergadering 30 maart 20.00 uur met de gemeente in het Heechhus.

 

Punten voor overleg gemeente:

Watts-app buurtpreventie.

Fietspad Heeg-Gaastmeer.

Begraafplaats.

Kunstwerk + borden Haven Heegerwal

Bord doodlopende straten.

Belijning rondweg.